จำนวนงานวิจัย

533

ชาย 261 หญิง 272
จำนวนบทความ

1453

ชาย 792 หญิง 661
จำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

57

ชาย 53 หญิง 4
จำนวนนักวิจัย

323

ชาย 159 คน หญิง 164 คน