จำนวนงานวิจัย

658

ชาย 324 หญิง 334
จำนวนบทความ

1926

ชาย 1029 หญิง 897
จำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

65

ชาย 60 หญิง 5
จำนวนนักวิจัย

353

ชาย 173 คน หญิง 180 คน