จำนวนงานวิจัย

636

ชาย 312 หญิง 324
จำนวนบทความ

1626

ชาย 871 หญิง 755
จำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

64

ชาย 59 หญิง 5
จำนวนนักวิจัย

335

ชาย 166 คน หญิง 169 คน