จำนวนงานวิจัย

362

ชาย 200 หญิง 162
จำนวนบทความ

1052

ชาย 595 หญิง 457
จำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

35

ชาย 34 หญิง 1
จำนวนนักวิจัย

261

ชาย 130 คน หญิง 131 คน