จำนวนงานวิจัย

509

ชาย 257 หญิง 252
จำนวนบทความ

1371

ชาย 744 หญิง 627
จำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

46

ชาย 43 หญิง 3
จำนวนนักวิจัย

312

ชาย 154 คน หญิง 158 คน