จำนวนงานวิจัย

492

ชาย 246 หญิง 246
จำนวนบทความ

1253

ชาย 683 หญิง 570
จำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

42

ชาย 40 หญิง 2
จำนวนนักวิจัย

307

ชาย 148 คน หญิง 159 คน