จำนวนงานวิจัย

531

ชาย 261 หญิง 270
จำนวนบทความ

1414

ชาย 766 หญิง 648
จำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

56

ชาย 53 หญิง 3
จำนวนนักวิจัย

320

ชาย 157 คน หญิง 163 คน