จำนวนงานวิจัย

366

ชาย 201 หญิง 165
จำนวนบทความ

1094

ชาย 633 หญิง 461
จำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

35

ชาย 34 หญิง 1
จำนวนนักวิจัย

262

ชาย 131 คน หญิง 131 คน