รายงานข้อมูลจำนวนนักวิจัย แยกตามประเภทนักวิจัย

ที่ หน่วยงาน สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
1 สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง 0 0 0
2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 29 0 29
3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 0 16
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 47 0 47
5 คณะเกษตรและเทคโนโลยี 23 0 23
6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 0 27
7 วิทยาลัยธาตุพนม 48 7 55
8 วิทยาลัยนาหว้า 4 0 4
9 วิทยาลัยการบินนานาชาติ 1 0 1
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 10 0 10
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 9 0 9
12 สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน 0 0 0
13 ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ 1 0 1
14 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตร 0 0 0
15 งานวิชาศึกษาทั่วไป 0 1 1
16 สำนักงานอธิการบดี-หน่วยตรวจสอบภายใน 0 0 0
17 ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 0 0 0
18 สำนักงานอธิการบดี 0 0 0
19 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0
20 งานวารสาร 0 0 0
21 คณะวิทยาศาสตร์ 37 0 37
22 สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 0
23 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 0 0 0
24 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 0 0 0
25 คณะครุศาสตร์ 39 0 39
26 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0
27 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 0 22
28 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 0 0 0
29 โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา 0 0 0
30 สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 0 0 0
31 สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา 0 2 2
32 สำนักงานประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา 0 0 0
33 สำนักวิทยบริการ 0 1 1
34 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 11 11
35 สถาบันภาษา 1 0 1
รวม 314 22 336