รายงานข้อมูลจำนวนนักวิจัย แยกตามสาขาที่เชี่ยวชาญ

ที่ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ รวม
1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 5
2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10
3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 15
4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 8
5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 12
6 สาขาปรัชญา 0
7 สาขานิติศาสตร์ 0
8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0
9 สาขาเศรษฐศาสตร์ 1
10 สาขาสังคมวิทยา 10
11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 8
12 สาขาการศึกษา 4
รวม 73