รายงานข้อมูลจำนวนนักวิจัย แยกตามสาขาที่เชี่ยวชาญ

ที่ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ รวม
1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 5
2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12
3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 15
4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 10
5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 29
6 สาขาปรัชญา 0
7 สาขานิติศาสตร์ 0
8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0
9 สาขาเศรษฐศาสตร์ 2
10 สาขาสังคมวิทยา 17
11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 8
12 สาขาการศึกษา 13
13 ดนตรีวิทยา 2
14 มานุษยดุริยางควิทยา 1
15 ดรตรีศึกษา 0
รวม 114