รายงานข้อมูลจำนวนนักวิจัย แยกตามหน่วยงาน

ที่ หน่วยงาน รวม
1 สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง 4
2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 36
3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 54
5 คณะเกษตรและเทคโนโลยี 23
6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 35
7 วิทยาลัยธาตุพนม 62
8 วิทยาลัยนาหว้า 4
9 วิทยาลัยการบินนานาชาติ 2
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 10
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 9
12 สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน 0
13 ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ 6
14 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตร 0
15 งานวิชาศึกษาทั่วไป 1
16 สำนักงานอธิการบดี-หน่วยตรวจสอบภายใน 0
17 ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 0
18 สำนักงานอธิการบดี 0
19 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
20 งานวารสาร 0
21 คณะวิทยาศาสตร์ 37
22 สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3
23 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 1
24 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 0
25 คณะครุศาสตร์ 41
26 บัณฑิตวิทยาลัย 0
27 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23
28 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 0
29 โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา 0
30 สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 0
31 สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา 2
32 สำนักงานประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา 0
33 สำนักวิทยบริการ 1
34 สถาบันวิจัยและพัฒนา 15
35 สถาบันภาษา 1
รวม 386