นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ที่ เจ้าของงาน ชื่องานนวัตกรรมฯ
1
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกในการทำความเย็น Application of Thermoelectric in Cooling System (ปี )
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2563 เวลา 16:02:15 น.
2
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
ชุดฝึกการเรียนรู้เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ Demonstration of PV Stand Alone System (ปี )
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2563 เวลา 15:58:04 น.
3
นายหฤษฎ์ คล่องดี
ตู้กลั่นเอทานอลพลังงานรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอน (ปี )
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2563 เวลา 15:21:06 น.
4
นายหฤษฎ์ คล่องดี
ตู้กลั่นเอทานอลพลังงานรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอน (ปี )
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2563 เวลา 15:21:06 น.
5
นายศรายุทธ เมาฬี
ชุดทดลองการควบคุมการเจริญเติบโตของผักกาดหอมโดยใช้แสงจากหลอด แอลอีดี (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
6
นายตรี วาทกิจ
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอบแห้ง ระบบร่วมกับคลื่นอัลตร้าโซนิคสำหรับกระบวนการทำแห้งสัปปะรด (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
7
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
การพัฒนาหุ่นยนต์พ่นยากำจัดแมลง และตัดหญ้าในแปลงผัก แบบควบคุมจากระยะไกล (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
8
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
กังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยใช้ลมระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
9
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
ชุดสาธิตการประหยัดพลังงานในระบบปั๊มน้ำ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
10
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
11
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
12
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
หนังสือเสริมทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เทคนิควิธีการคิดบูรณาการเลขหางหมากับเลขเวียดนาม (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
13
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
14
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
15
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
16
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
17
นายสุคนธ์ เมืองโคตร
เครื่องมือถอดวาล์วแก๊สแอลพีจี (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
18
นายสุคนธ์ เมืองโคตร
การสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กจากถังแก๊ส (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
19
นายชาญวิทย์ ชนะพจน์
เครื่องย่อยขวดพลาสติกขนาดเล็กเพื่อชุมชน (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
20
นายหฤษฎ์ คล่องดี
ตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นโดยรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอนต์ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
21
นายหฤษฎ์ คล่องดี
ตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นโดยรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอนต์ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
22
นายยศพนธ์ เดโชพล
เครื่องย่อยขวดพลาสติกขนาดเล็กเพื่อชุมชน Plastic bottle chipping machine for community (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
23
นายรชต มณีโชติ
เครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมที่ใช้ในครัวเรือน (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
24
นายรชต มณีโชติ
เครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมที่ใช้ในครัวเรือน (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
25
นายรชต มณีโชติ
เครื่องฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพพลังงานสะอาด แบบเอนกประสงค์ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
26
นายรชต มณีโชติ
เครื่องฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพพลังงานสะอาด แบบเอนกประสงค์ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
27
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
วงจรสำหรับการมอดูเลตสัญญาณด้วยไดโอด 2 ตัว (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
28
ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
SOTA: Self care of Thalassmic Children Animetion (สื่อแอนิเมชั่น สอนเรื่อง โรคธาลัสซีเมียและการดูแลต (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
29
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
การผลิตและการใช้สื่อสไลด์ถาวรหนอนพยาธิที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาโรคและปรสิตของสัตว์น้ำ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
30
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
ระบบควบคุมพีแอลซีสำหรับควบคุมเครื่องตีเหล็กมีดพร้า (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
31
นายอธิราชย์ นันขันตี
หนังสือเสริมทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เทคนิควิธีการคิดบูรณาการเลขหางหมากับเลขเวียดนาม (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
32
นายธนภัทร มาลีลัย
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
33
นายธนภัทร มาลีลัย
ชุดทดลองการอินเตอร์เฟส PIC (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
34
ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
การสร้างหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ขนาดเล็กเพื่อการศึกษา Building Robot Resembles Small-sized Human for the (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
35
นายพงฬ์นธี มณีกุล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Structural Steel Truss Automatic Analysis and Design Program (SSTAAD) (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
36
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
โครงการกล้าใหม่ I ROBOT จากพี่สู่น้อง (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
37
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
โครงการกล้าใหม่ I ROBOT จากพี่สู่น้อง (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
38
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
หุ่นยนต์ I ROBOT (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
39
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
หุ่นยนต์ I ROBOT (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
40
นายบัญชา ใต้ศรีโคตร
เกมส์แข่งรถไฟฟ้าด้วยพลังงานสองขาปั่นเพื่อสุขภาพ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
41
นายบัญชา ใต้ศรีโคตร
เครื่องขูดมะละกอ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
42
นายบัญชา ใต้ศรีโคตร
เครื่องขูดและคั้นมะพร้าว (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
43
นายณัฐพงษ์ เกตวงษา
ชุดฝึก plc (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.