นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ที่ เจ้าของงาน ชื่องานนวัตกรรมฯ
1
นายศรายุทธ เมาฬี
ชุดทดลองการควบคุมการเจริญเติบโตของผักกาดหอมโดยใช้แสงจากหลอด แอลอีดี (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
2
นายตรี วาทกิจ
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอบแห้ง ระบบร่วมกับคลื่นอัลตร้าโซนิคสำหรับกระบวนการทำแห้งสัปปะรด (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
3
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
การพัฒนาหุ่นยนต์พ่นยากำจัดแมลง และตัดหญ้าในแปลงผัก แบบควบคุมจากระยะไกล (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
4
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
กังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยใช้ลมระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
5
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
ชุดสาธิตการประหยัดพลังงานในระบบปั๊มน้ำ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
6
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
7
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
8
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
หนังสือเสริมทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เทคนิควิธีการคิดบูรณาการเลขหางหมากับเลขเวียดนาม (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
9
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
10
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
11
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
12
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
13
นายสุคนธ์ เมืองโคตร
เครื่องมือถอดวาล์วแก๊สแอลพีจี (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
14
นายสุคนธ์ เมืองโคตร
การสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กจากถังแก๊ส (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
15
นายชาญวิทย์ ชนะพจน์
เครื่องย่อยขวดพลาสติกขนาดเล็กเพื่อชุมชน (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
16
นายหฤษฎ์ คล่องดี
ตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นโดยรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอนต์ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
17
นายหฤษฎ์ คล่องดี
ตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นโดยรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอนต์ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
18
นายยศพนธ์ เดโชพล
เครื่องย่อยขวดพลาสติกขนาดเล็กเพื่อชุมชน Plastic bottle chipping machine for community (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
19
นายรชต มณีโชติ
เครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมที่ใช้ในครัวเรือน (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
20
นายรชต มณีโชติ
เครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมที่ใช้ในครัวเรือน (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
21
นายรชต มณีโชติ
เครื่องฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพพลังงานสะอาด แบบเอนกประสงค์ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
22
นายรชต มณีโชติ
เครื่องฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพพลังงานสะอาด แบบเอนกประสงค์ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
23
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
วงจรสำหรับการมอดูเลตสัญญาณด้วยไดโอด 2 ตัว (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
24
ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
SOTA: Self care of Thalassmic Children Animetion (สื่อแอนิเมชั่น สอนเรื่อง โรคธาลัสซีเมียและการดูแลต (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
25
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
การผลิตและการใช้สื่อสไลด์ถาวรหนอนพยาธิที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาโรคและปรสิตของสัตว์น้ำ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
26
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
ระบบควบคุมพีแอลซีสำหรับควบคุมเครื่องตีเหล็กมีดพร้า (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
27
นายอธิราชย์ นันขันตี
หนังสือเสริมทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เทคนิควิธีการคิดบูรณาการเลขหางหมากับเลขเวียดนาม (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
28
นายธนภัทร มาลีลัย
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
29
นายธนภัทร มาลีลัย
ชุดทดลองการอินเตอร์เฟส PIC (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
30
ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
การสร้างหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ขนาดเล็กเพื่อการศึกษา Building Robot Resembles Small-sized Human for the (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
31
นายพงฬ์นธี มณีกุล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Structural Steel Truss Automatic Analysis and Design Program (SSTAAD) (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
32
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
โครงการกล้าใหม่ I ROBOT จากพี่สู่น้อง (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
33
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
โครงการกล้าใหม่ I ROBOT จากพี่สู่น้อง (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
34
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
หุ่นยนต์ I ROBOT (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
35
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
หุ่นยนต์ I ROBOT (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
36
นายบัญชา ใต้ศรีโคตร
เกมส์แข่งรถไฟฟ้าด้วยพลังงานสองขาปั่นเพื่อสุขภาพ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
37
นายบัญชา ใต้ศรีโคตร
เครื่องขูดมะละกอ (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
38
นายบัญชา ใต้ศรีโคตร
เครื่องขูดและคั้นมะพร้าว (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
39
นายณัฐพงษ์ เกตวงษา
ชุดฝึก plc (ปี )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.