บทความ

ที่ เจ้าของงาน ชื่องานบทความ
1
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
A Study Sound Absorption for Ripeness and Unripe Classification of Watermelon (ปี 2562)
วันที่สร้าง 24 มิ.ย. 2563 เวลา 16:08:26 น.
2
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกในการทำความเย็น Application of Thermoelectric in Cooling System (ปี 2562)
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2563 เวลา 15:52:06 น.
3
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
โครงการ ชุดฝึกการเรียนรู้เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ Demonstration of PV Stand Alone System (ปี 2562)
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2563 เวลา 15:48:41 น.
4
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Where do digital natives start and finish? Lecturers’ use of technology in three Thai universities. (ปี 2562)
วันที่สร้าง 15 มิ.ย. 2563 เวลา 09:46:42 น.
5
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
คุณลักษณะนักบัญชีตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 13 มิ.ย. 2563 เวลา 21:53:08 น.
6
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
คุณสมบัตินักบัญชีตามความต้องการของ ผู้ประกอบการธุรกิจในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2563)
วันที่สร้าง 13 มิ.ย. 2563 เวลา 21:42:39 น.
7
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ปี 2562)
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2563 เวลา 14:43:38 น.
8
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ปี 2562)
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2563 เวลา 14:43:38 น.
9
นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน
คุณลักษณะนักบัญชีตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2563 เวลา 10:53:26 น.
10
นายทรงกช ศรีประสาร
ระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังริมฝั่งแม่น้ำโขง (ปี 2020)
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2563 เวลา 07:59:01 น.
11
นางสาวพรพิมล ควรรณสุ
The Utilization of Plants A Case Study of Community Forest in Pattanajit Temple, Na Nai Sub-district Phonsawan District Nakhon Phanom Province (ปี 2562)
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563 เวลา 11:57:00 น.
12
นางสาวพรพิมล ควรรณสุ
การศึกษาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563 เวลา 11:40:10 น.
13
นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
การแก้ปัญหาการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลและจัดเส้นทางการขนส่งวัตถุดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2563)
วันที่สร้าง 30 พ.ค. 2563 เวลา 15:16:00 น.
14
นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตกับการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครพนม (ปี 39 )
วันที่สร้าง 28 พ.ค. 2563 เวลา 11:47:15 น.
15
นายเฉลิมพล อะทาโส
Influence of Long-Term Communist Confrontation on Inducing Changes in Society and Musical Culture of Hmong Ethnic Group in Thailand (ปี 2020)
วันที่สร้าง 28 พ.ค. 2563 เวลา 11:04:29 น.
16
นางสาวอัญชนา เถาว์ชาลี
กาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2562)
วันที่สร้าง 27 พ.ค. 2563 เวลา 17:07:09 น.
17
นางสาวอัญชนา เถาว์ชาลี
การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามพระราชดำริ การระเบิดจากข้างในผ่านกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ (ปี 2562)
วันที่สร้าง 27 พ.ค. 2563 เวลา 17:02:13 น.
18
นางสาวอัญชนา เถาว์ชาลี
การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ปี 2562)
วันที่สร้าง 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:54:02 น.
19
นางสาวอัญชนา เถาว์ชาลี
การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ปี 2562)
วันที่สร้าง 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:40:30 น.
20
นางสาววัชรี แซงบุญเรือง
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ส่งเสริม การคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ปี 2562)
วันที่สร้าง 05 พ.ค. 2563 เวลา 16:47:59 น.
21
นางสาววัชรี แซงบุญเรือง
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่การศึกษาแถบลุ่มน้ำโขง (ปี 1 )
วันที่สร้าง 05 พ.ค. 2563 เวลา 16:44:01 น.
22
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การออกแบบและพัฒนาถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวนำ (ปี 2033)
วันที่สร้าง 20 เม.ย. 2563 เวลา 14:06:23 น.
23
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การออกแบบและสร้างเครื่องเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ (ปี 2562)
วันที่สร้าง 20 เม.ย. 2563 เวลา 14:04:58 น.
24
นายกำพร ประชุมวรรณ
Influence of Long-Term Communist Confrontation on Inducing Changes in Society and Musical Culture of Hmong Ethnic Group in Thailand (ปี 2019)
วันที่สร้าง 14 เม.ย. 2563 เวลา 11:18:27 น.
25
นายสมชาติ โสนะแสง
Design and Construction of a Household Paddy Dryer with a Microcontroller (ปี 2019)
วันที่สร้าง 13 เม.ย. 2563 เวลา 11:48:30 น.
26
นายระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
An Investigation of the Round Robin Brainstorming in Improving English Speaking Ability Among Nakhonphanom University''s Second Year Students in Thailand (ปี 2019)
วันที่สร้าง 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:59:30 น.
27
นางณัฏยา อ่อนผิว
อาการเหนื่อยล้าในระยะคลอด : บทบาทพยาบาล (ปี 2562)
วันที่สร้าง 09 มี.ค. 2563 เวลา 09:27:24 น.
28
ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 มี.ค. 2563 เวลา 09:20:28 น.
29
ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ
ปัจจัยทำนายการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดนครพนม (ปี 46 )
วันที่สร้าง 06 มี.ค. 2563 เวลา 13:33:26 น.
30
นายอัครพล ไชยโชค
Creative Use of Technology to Foster Young Children in the 21st Century (ปี 2562)
วันที่สร้าง 04 มี.ค. 2563 เวลา 14:06:03 น.
31
นางสาวจิตติมา ทิสุวรรณ
Photolytic mechanisms of hydroxylamine (ปี 2020)
วันที่สร้าง 04 มี.ค. 2563 เวลา 11:18:13 น.
32
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
รูปแบบการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 28 ก.พ. 2563 เวลา 13:32:55 น.
33
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
การพัฒนากระบวนทัศน์การสอนและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ในยุคการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาวิชาชีพครู (ปี 2562)
วันที่สร้าง 28 ก.พ. 2563 เวลา 12:26:14 น.
34
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
The Factors of Community Participation in Tourism, a Case study of the Illuminated Boat Festival, Nakhon Phanom Province, Thailand (ปี 2019)
วันที่สร้าง 25 ก.พ. 2563 เวลา 14:25:06 น.
35
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
Phyllodiaptomus (Phyllodiaptomus) roietensis, a new diaptomid copepod (Copepoda, Calanoida) from temporary waters in Thailand and Cambodia, with a key to the species (ปี 2020)
วันที่สร้าง 13 ก.พ. 2563 เวลา 02:54:49 น.
36
นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม
การสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 12 ก.พ. 2563 เวลา 10:27:51 น.
37
นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม
การสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 12 ก.พ. 2563 เวลา 10:27:51 น.
38
นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
Differential Evolution Algorithm for Multilevel Assignment Problem A Case Study in Chicken Transportation (ปี 2018)
วันที่สร้าง 10 ก.พ. 2563 เวลา 14:36:18 น.
39
นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
Adaptive Large Neighborhood Search to Solve Multi-Level Scheduling and Assignment Problems in Broiler Farms (ปี 2019)
วันที่สร้าง 10 ก.พ. 2563 เวลา 14:34:29 น.
40
นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
Scheduling Decision Making and Assignment Planning in Broiler Farms (ปี 2019)
วันที่สร้าง 10 ก.พ. 2563 เวลา 14:27:35 น.
41
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ผลของการจัดการวัสดุอินทรีย์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย (ปี 2562)
วันที่สร้าง 05 ก.พ. 2563 เวลา 13:02:50 น.
42
นายสุรชัย เฉนียง
พฤติกรรมเสี่ยงการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น (Adolescent Suicide Risk Behavior) (ปี 20 )
วันที่สร้าง 02 ก.พ. 2563 เวลา 13:40:08 น.
43
นางสาววรรษมน ปาพรม
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดาวัยรุ่น (ปี 39 )
วันที่สร้าง 30 ม.ค. 2563 เวลา 17:05:11 น.
44
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
Happiness and Engagement in Relation to Gender. (ปี 2019)
วันที่สร้าง 28 ม.ค. 2563 เวลา 08:52:50 น.
45
นางสาวจิราพร ล้ำวงษ์
The Lyapunov Analyses of MERS-Cov Transmission in Thailand (ปี 2019)
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563 เวลา 15:46:05 น.
46
นายพฤทธิ์ คำศรี
Antioxidant activity and phenolic profiles of traditional Thai rice varieties (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:40:04 น.
47
นายพฤทธิ์ คำศรี
Development of Agricultural Waste for Reuse Catalyst (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:38:32 น.
48
นายพฤทธิ์ คำศรี
Utilization of zeolites synthesized from water sludge for study of manganese treatment in wastewater (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:37:05 น.
49
นายพฤทธิ์ คำศรี
Insight into crucial interaction of nitrothiazole derivatives as highly potential GyrB inhibitors using computer aided molecular design approaches (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:35:49 น.
50
นายพฤทธิ์ คำศรี
Synthesis of zero valent iron nanoparticles and the study of Congo red dye adsorption efficiency: Equilibrium and kinetic studies (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:34:27 น.
51
นายพฤทธิ์ คำศรี
Design DNA gyrase inhibitors of 4-aminoquinoline derivatives as anti-tuberculosis: Molecular docking calculations, Molecular dynamics simulations and 3D-QSAR study (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:32:59 น.
52
นายพฤทธิ์ คำศรี
Interaction and structural requirement of 4-thiazolidinone (rhodanine) inhibitors as potential anti-tuberculosis agents: MD simulations (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:31:40 น.
53
นายพฤทธิ์ คำศรี
Elucidating the binding interaction and binding free energy of DprE1 inhibitors via molecular docking calculations and molecular dynamics simulations (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:30:22 น.
54
นายพฤทธิ์ คำศรี
The investigations of binding interactions between benzofuran derivatives and MTB GyrB ATPase domain binding site based on molecular dynamics simulations (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:28:52 น.
55
นายพฤทธิ์ คำศรี
Molecular docking calculations of novel pyrrolyl benzohydrazide and pyrrolyl benzamide derivatives InhA inhibitors as anti-tuberculosis agents (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:27:32 น.
56
นายพฤทธิ์ คำศรี
Molecular modelling of Mycobacterium tuberculosis GyrB inhibitors as anti-tuberculosis agent (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:25:25 น.
57
นายพฤทธิ์ คำศรี
Molecular modeling of moracins as ATPase inhibitors of MTB DNA gyrase (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:23:40 น.
58
นายพฤทธิ์ คำศรี
Specific interactions between 2-trans enoyl-acyl carrier protein reductase and its ligand: Protein-ligand docking and ab initio fragment molecular orbital calculations (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:19:39 น.
59
นายพฤทธิ์ คำศรี
Simulations of Shikimate Dehydrogenase from Mycobacterium tuberculosis in Complex with 3?Dehydroshikimate and NADPH Suggest Strategies for MtbSDH Inhibition (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:16:17 น.
60
นายพฤทธิ์ คำศรี
In silico study directed towards identification of the key structural features of GyrB inhibitors targeting MTB DNA gyrase: HQSAR, CoMSIA and molecular dynamics simulations (ปี 2019)
วันที่สร้าง 09 ม.ค. 2563 เวลา 23:12:08 น.
61
นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
THE EFFECTS OF COOLING TOWER PROBLEMS ON ENERGY LOSS OF AIR CONDITIONNING SYSTEMS USING CHILLERS (CASE STUDY IN THE UPPER NORTHEASTERN REGION (ปี 7 )
วันที่สร้าง 27 ธ.ค. 2562 เวลา 21:28:05 น.
62
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นติดตามและดูแลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานบนสมาร์ทโฟน สาขาของงานที่วิจัย : (ปี 2562)
วันที่สร้าง 12 ธ.ค. 2562 เวลา 13:36:48 น.
63
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
Design Tuning PID Controller For Temperature Control Using Ant Colony Optimization (ปี 2019)
วันที่สร้าง 28 พ.ย. 2562 เวลา 14:14:33 น.
64
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
Design Tuning PID Controller For Temperature Control Using Ant Colony Optimization (ปี 2017)
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2562 เวลา 14:15:32 น.
65
นางสาวอาทิตยาพร ประสานพานิช
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และประโยชน์ของตัวแทนการจัดจำหน่ายทางการท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA) ในการส่งเสริมการตลาดของโรงแรมในจังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 20 พ.ย. 2562 เวลา 09:55:12 น.
66
นายกำพร ประชุมวรรณ
เทคนิคการพัฒนาการขับร้องเบื้องต้น: สำหรับบุคคลทั่วไป (ปี 2562)
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2562 เวลา 17:47:16 น.
67
นายกำพร ประชุมวรรณ
การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ปี 2562)
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2562 เวลา 17:45:11 น.
68
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2562 เวลา 10:34:44 น.
69
นายสุริยา ประสมทอง
อิทธิพลของการเติมลวดเชื่อมอลมิเนียมต่อสมบัติทางกล และส่วนผสมทางเคมีของแนวเชื่อม ู พอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนตํ่าด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 08 พ.ย. 2562 เวลา 18:36:18 น.
70
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
ตัวตนและการคงอยู่ของหมอพื้นบ้านชนเผ่ากะเลิงในจังหวัดนครพนม.วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 6(3) กรกฏาคม-กันยายน: 387-409. (ปี 2561)
วันที่สร้าง 05 พ.ย. 2562 เวลา 11:41:53 น.
71
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Ultrahigh-sensitive gas sensors based on doped phosphorene: A first-principles investigation (ปี 2019)
วันที่สร้าง 04 พ.ย. 2562 เวลา 14:15:51 น.
72
นายทิวานัถ แก้วสอนดี
A Novel Process for Preparing Instant Riceberry Using Fluidized Bed Drying Assisted with Swirling Compressed-Air: Kinetic Aspects (ปี 2019)
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2562 เวลา 14:18:06 น.
73
นายปิติณัช ไศลบาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2562 เวลา 10:58:21 น.
74
นายปิติณัช ไศลบาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2562 เวลา 10:58:21 น.
75
นายปิติณัช ไศลบาท
การจัดการขยะมูลฝอยของเด็กในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. เขตบริการบ้านโพนบก ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2562 เวลา 10:51:24 น.
76
นายปิติณัช ไศลบาท
การจัดการขยะมูลฝอยของเด็กในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. เขตบริการบ้านโพนบก ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2562 เวลา 10:51:24 น.
77
นายปิติณัช ไศลบาท
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2562 เวลา 10:44:51 น.
78
นายปิติณัช ไศลบาท
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2562 เวลา 10:44:51 น.
79
นายปิติณัช ไศลบาท
(ปี )
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2562 เวลา 10:41:42 น.
80
นายปิติณัช ไศลบาท
(ปี )
วันที่สร้าง 29 ต.ค. 2562 เวลา 10:41:42 น.
81
นายบัวกัน สำราญ
Highly enhanced photoactivity of BiFeO3/Bi2WO6 composite films under visible light irradiation (ปี 2019)
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2562 เวลา 14:25:14 น.
82
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
Performance Analysis of Six Coils Monopole and Eight Pole Neodymium Magnet Generator (ปี 2562)
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2562 เวลา 15:47:03 น.
83
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
Low-cost and Compact Window Comparator Circuit with MOSFET-Resistor Voltage References (ปี 2559)
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2562 เวลา 15:42:09 น.
84
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
Design Tuning PID Controller For Temperature Control Using Ant Colony Optimization (ปี 2561)
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2562 เวลา 15:40:04 น.
85
พันจ่าเอกวัลลภ บุญทานัง
ความเชื่อและวิถีปฏิบัติ: วัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2562 เวลา 14:42:38 น.
86
ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
สายใยรักสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด: มุมมองของมารดา พยาบาลและกุมารแพทย์โรงพยาบาลนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2562 เวลา 14:12:58 น.
87
นายสมพร กงนะ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการผลิตถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) จากชีวมวลเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อ ประโยชน์ด้านการเกษตรและพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืน (ปี 2559)
วันที่สร้าง 06 ก.ย. 2562 เวลา 12:04:46 น.
88
นายสมพร กงนะ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการผลิตถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) จากชีวมวลเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อ ประโยชน์ด้านการเกษตรและพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืน (ปี 2559)
วันที่สร้าง 06 ก.ย. 2562 เวลา 12:04:46 น.
89
นายบัวกัน สำราญ
Highly enhanced photoactivity of BiFeO3/Bi2WO6 composite films under\r\nvisible light irradiation (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
90
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
Design Tuning PID Controller For Temperature Control Using Ant Colony Optimization (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
91
นางสาวยุพเรศ โจมแพง
The Innovation of JVP (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
92
นายชูธง สัมมัตตะ
Low-cost and Compact Window Comparator Circuit with MOSFET-Resistor Voltage References (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
93
นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์
\r\nผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการตามรูปแบบ 2 (CPA) ร่วมกับการใช้เกมต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในหัวข้อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
94
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
พิจิตรา ธงพานิช.(2562).การพัฒนากระบวนทัศน์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ในยุคการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาวิชาชีพครู.วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.11 (2) (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
95
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
พิจิตรา ธงพานิช, สาวิตรี เถาว์โท,นิราศ จันทรจิตร (๒๕๖๐). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต\r\nสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.วารสาร\r\nการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ๕ (๑๓): ๓๘ – ๕๒.\r\n (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
96
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
รชฏ สุวรรณกูฏ , พิจิตรา ธงพานิช , สาวิตรี เถาว์โท , นาฏยาพร บุญเรือง, จงใจ เตโช , และศศิพิมพ์ มหารศ. การพัฒนา(2562).บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา นครพนม เขต ๑. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, (16)(1), (191-198)\r\n (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
97
นางสาวนาฏยาพร บุญเรือง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
98
นายรชฏ สุวรรณกูฏ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
99
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการรับบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
100
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการรับบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
101
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการรับบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
102
นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
“Tai Kuan : The Adaptation of the Identity toward the Construction of Social Space”/An international meeting on Land Use/Cover Change and WEF Nexus in Southeast Asia at Vientiane, LAOS\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
103
นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
“Tai Kuan : The Adaptation of the Identity toward the Construction of Social Space”/An international meeting on Land Use/Cover Change and WEF Nexus in Southeast Asia at Vientiane, LAOS\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
104
ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
105
ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
106
ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
107
รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
ข้อเสนอนโยบายในการพัฒนากำลังคนในเวียดนาม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
108
นายสฤษดิ์ ศรีขาว
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างความคิดรวบยอดด้านการอ่าน การเขียน\r\nภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิด\r\nActive Learning และ Graphic Organizers (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
109
นายสฤษดิ์ ศรีขาว
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างความคิดรวบยอดด้านการอ่าน การเขียน\r\nภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิด\r\nActive Learning และ Graphic Organizers (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
110
นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการแอพพลิเคชั่น มายโม ธนาคารออมสิน สาขาเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
111
นายชาตรี ชำนาญดี
การศึกษาเบื้องต้นของพยาธิในเม็ดเลือดแดงและการนับเซลล์เม็ดเลือดขาว\r\nของค้างคาว Scotophilus kuhlii (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
112
นายชาตรี ชำนาญดี
การศึกษาเบื้องต้นของพยาธิในเม็ดเลือดแดงและการนับเซลล์เม็ดเลือดขาว\r\nของค้างคาว Scotophilus kuhlii (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
113
นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
114
ผศ.ดร.อรดี พันธ์กว้าง
) Simulations of Shikimate Dehydrogenase from Mycobacterium tuberculosis in Complex with 3?Dehydroshikimate and NADPH Suggest Strategies for MtbSDH Inhibition (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
115
นายเบญจ์ กิติคุณ
กระบวนทัศน์ใหม่ในการเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
116
ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
117
ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนยรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
118
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
พิจิตรา ธงพานิช และ นิราศ จันทรจิตร.(2561)การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตร\r\nและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.วารสารการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
119
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
พิจิตรา ธงพานิช.(2562)การออกแบบที่เป็นสากลในการศึกษา(Universal Design in Education)วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562\r\n (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
120
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
พิจิตรา ธงพานิช.(2561)อภิปัญญาและมิติใหม่อนุกรมวิธานจุดมุ่งหมายทางการศึกษา\r\n(Metacognitive system and New Taxonomy)\r\nวารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
121
นายอธิราชย์ นันขันตี
บุญประเพณีญ้อชายแดน : มิติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนสองฝั่งโขงไทย-ลาว Border Nyo Tradition: Cultural Dimensions and Sustainable Relationship between Both Sides of the Mekong River - Thailand and Laos (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
122
นายอธิราชย์ นันขันตี
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูพิธีถวายข้าวพีชภาคและบุญเสียค่าหัว : กรณีศึกษาชุมชนข้าโอกาส\r\nบ้านหลักศิลา ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม\r\nConservation and restoration approach Tha Wauy Khow Phij Ja Phak Rits and \r\nBoon Sea Kha Hui : Case study Kha O Kat community Ban Lak Si La ,\r\n Phra Klang Thung, That Phanom, Nakhon Phanom (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
123
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
การพัฒนารูปแบบ The STUDIES model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และ การจัดการชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
124
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
บทบาทของประชาสังคมหมู่บ้านแก่นรักษ์กับการใช้ทุนทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาภายในชุมชน \r\nThe role of civil society in Khaen Ruks village and the use of social capital to\r\ntackle the problem within the community. (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
125
นายรชฏ สุวรรณกูฏ
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
126
นางสาววัชรี แซงบุญเรือง
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
127
นางกัลยาณี ม่วงไทย
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง Subject-Verb Agreement สำหรับ\r\nนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
128
ดร.จารุวรรณ เขียวน้ำชุม
ผลการจัดกกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน โดยใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
129
ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
130
นายสุรพงศ์ รัตนะ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ในสารสกัดตะขบฝรั่ง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
131
นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์
ผลของการใช้ผ้าห่อนิดๆ พิชิตตัวเหลืองและการใช้ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปต่อระดับบิลลิรูบินในทารกคลอดก่อน กำหนดที่ได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
132
นายสุรพงศ์ รัตนะ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดเมทานอลจากดอกไม้หอมห้าชนิด (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
133
นายสุรพงศ์ รัตนะ
การแยกกรดไกลเซอไรซิคและกรดกอลลิคในสารสกัดยาธาตุอบเชยด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง-เดนสิโตเมทรีและการตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีไบโอออโทกราฟฟี (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
134
นางสาววนิดา ถาปันแก้ว
ENGLISH READING COMPREHENSION STRATEGIES USED BY\r\nSTUDENTS FROM FACULTY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY\r\nNAKHON PHANOM UNIVERSITY (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
135
นายชิณกรณ์ แดนกาไสย
ผลการใช้นวัตกรรม “Warning Chronic Kidney Disease Box”ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
136
นายชิณกรณ์ แดนกาไสย
ผลการใช้นวัตกรรม “วงล้อเตือนไตเสื่อม”ต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
137
นายชิณกรณ์ แดนกาไสย
ผลการใช้นวัตกรรม “รู้ไว้ชะลอไตเสื่อมจากเบาหวาน”ต่อความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
138
นางวิสัย คะตา
การประเมินสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ: การประยุกต์ใช้ทางการพยาบาล (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
139
นางสาวอัจฉราพร ศรีโคตร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
140
นางสาวยุพเรศ โจมแพง
Graduate Nursing Students’ Perceptions of a Good Death (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
141
นายสุรพงศ์ รัตนะ
Antioxidant Activities of Ethanolic and Aqueous Extracts of Asparagus racemosus Roots (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
142
นายสุรพงศ์ รัตนะ
Hypoglycemic Activity of Leaf Extracts from Tiliacora triandra in Normal and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
143
นายสุรพงศ์ รัตนะ
ความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของสารสกัดด้วยเอทานอลจากรากย่านางในหนูขาวเพศผู้ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
144
นายเฉลิมพล อะทาโส
Influence of Spiritualistic Belief on Musical Performance in Traditional Ritual: Mahesak City Guardian\r\nCeremony in Champasak (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
145
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม\r\nThe Relationship between Individual factors and Service Quality\r\nof Student’s Nakhon Phanom University\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
146
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม\r\nThe Relationship between Individual factors and Service Quality\r\nof Student’s Nakhon Phanom University\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
147
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม\r\nThe Relationship between Individual factors and Service Quality\r\nof Student’s Nakhon Phanom University\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
148
ผศ.วิทยา บุญสุข
ระบบตรวจสอบผู้ป่วยโดยใช้กล้องความร้อน (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
149
ผศ.วิทยา บุญสุข
ระบบแจ้งเตือนเฝ้าระวังไฟด้วยกล้องความร้อน\r\nFire Warning System By Infrared Thermography Camera \r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
150
ผศ.วิทยา บุญสุข
การประยุกต์ระบบรู้จำใบหน้าสำหรับกล่าวต้อนรับอัตโนมัติ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
151
นายสมชัย วะชุม
การศึกษาประสิทธิภาพเตาชีวมวลในการใช้ร่วมกับตู้อบแห้งในการลดความชื้นต้นกก/การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5 (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
152
นายสมชัย วะชุม
การศึกษาประสิทธิภาพเตาชีวมวลในการใช้ร่วมกับตู้อบแห้งในการลดความชื้นต้นกก/การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5 (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
153
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
MESSAGE ALERT AND CUT ELECTRICITY IN HOME (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
154
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
Bird location detection in an enclosed environment\r\nof PV power plant (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
155
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
detection of birds on solar rooftop using image processing (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
156
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
LED floodlight energy reduction by the adjust signal width. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
157
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
Energy Saving LED FloodLight By Using Pulse Width Modulation (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
158
ผศ.พัชนี สมกำลัง
การประเมินศักยภาพของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม\r\n (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
159
นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร
การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
160
นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร
การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
161
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม\r\nThe Relationship between Individual factors and Service Quality\r\nof Student’s Nakhon Phanom University (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
162
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม\r\nThe Relationship between Individual factors and Service Quality\r\nof Student’s Nakhon Phanom University (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
163
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม\r\nThe Relationship between Individual factors and Service Quality\r\nof Student’s Nakhon Phanom University (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
164
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
The Expectation, Perception and Brand Loyalty of Students of Public Universities in North-Eastern Thailand (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
165
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
The Expectation, Perception and Brand Loyalty of Students of Public Universities in North-Eastern Thailand (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
166
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
The Expectation, Perception and Brand Loyalty of Students of Public Universities in North-Eastern Thailand (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
167
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการรับบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
168
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการรับบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
169
นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการรับบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
170
นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
“Tai Kuan : The Adaptation of the Identity toward the Construction of Social Space”/An international meeting on Land Use/Cover Change and WEF Nexus in Southeast Asia at Vientiane, LAOS (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
171
นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
“Tai Kuan : The Adaptation of the Identity toward the Construction of Social Space”/An international meeting on Land Use/Cover Change and WEF Nexus in Southeast Asia at Vientiane, LAOS (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
172
นางสาววันเพ็ญ กาคำผุย
Karyotype, Standardized Idiogram and Meiotic Cell Division of Rugose Frog (Hoplobatrachus rugulosus,Dicroglossidae)by Conventional Staining. (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
173
นายกำพร ประชุมวรรณ
Performing Arts Identity of Kudchim Sub-District, Nakhon Phanom: Conservation and Inheritance Ways (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
174
นายกำพร ประชุมวรรณ
การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
175
นายกำพร ประชุมวรรณ
เค่ง เสียงสุดท้ายแห่งกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
176
นายวิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
การศึกษาแนวคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรมจากบุคคลสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชาคุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
177
นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช
การศึกษาผลกระทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติขององค์การปกครองท้องถิ่น : การเตรียมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
178
นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
ข้อสังเกตว่าด้วยยประวัติศาสตร์สังคมของหลักบ้านหลักเมืองในชุมชนลุ่มน้ำโขง (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
179
นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
A Research on Ethnic Groups of Tai Language Family in Vietnam for Integrated Design of Model of Route no.12’s Cultural Tourism Management (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
180
นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
Participatory action research of community history and culture for planning of local mudeum management of Kud Chim village, That Phanom district, Nakhom Phanom Province, Thailand. (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
181
นายคณิน เชื้อดวงผุย
ปัจจัยที่ทำให้กลายเป็นคนไร้บ้าน : กรณีศึกษาคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
182
นายอนุวัฒน์ พลทิพย์
คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
183
นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ
แนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปากทวย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
184
นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ
แนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปากทวย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
185
นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
การใช้วิธีสอนโฟนิกส์เพื่อเสริมสร้างการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Using Phonics Method to Reinforce English Vocabulany Pronunciation of Mathayomsuksa 2 Students) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
186
นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
การปนภาษาอังกฤษในบทเพลงเวียดนาม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
187
นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
A Surver Of Thai Youths’ Desire For Continuing Vietnamese Lanfuage (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
188
นายพัฒนพงศ์ ติระ
English Reding Techniques for Undergraduates in Effectively Increasing Learning and Knowledge (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
189
นายพัฒนพงศ์ ติระ
Methods of Teachong English as a Seconf Language Including Guidelines for Language Teaching (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
190
นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์
Critical Discourse Analysis in the Novel of Twilight Over Burma (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
191
นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์
Critical Discourse Analysis in the Novel of Twilight Over Burma (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
192
นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์
The Investigation of Grammatical Instruction on Pragmatics of Thai EFL Learners : A Case of the 1st Year-English-Major Syudents (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
193
นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
194
นางสาวเขมิกา ทองเรือง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Factors Relating to the Life Quality of Students in the Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
195
นางสาวเขมิกา ทองเรือง
การพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Organization Development By Using The Conflict Resolution Model) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
196
นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์
ภาวะหนี้สินของกำลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (The Condition of Military Officers Affiliated With The 26th Military Circle,Somdetch Chao Phraya Maha Kashatriya Suk Camp, Samet Sub-District, Muang District, Buriram Province) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
197
นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (People’s Political Participation in Nong Bo Subdistrict Administrative Organization Nakae District Nakhon Phanom Province) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
198
นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์
การปกครองท้องถิ่นไทย (The Local Administration of Thailand) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
199
นายสำราญ วิเศษ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา\r\nสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Political Participation of Public Administration Students, Faculty of Arts and Science, Nakhon Phanom University\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
200
นายสำราญ วิเศษ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา\r\nสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Political Participation of Public Administration Students, Faculty of Arts and Science, Nakhon Phanom University\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
201
นายวิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
202
นายวิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
ภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวรรณคดีลาว (Beauty Image of Laos Women in The Literature of Laos) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
203
นายปิติณัช ไศลบาท
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตโครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชน กรณีศึกษา : บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
204
นายปิติณัช ไศลบาท
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตโครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชน กรณีศึกษา : บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
205
นายปิติณัช ไศลบาท
การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะชุมชน กรณีศึกษาบ้านนาราช ควาย หมู่ 11 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
206
นายปิติณัช ไศลบาท
การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะชุมชน กรณีศึกษาบ้านนาราช ควาย หมู่ 11 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
207
นายปิติณัช ไศลบาท
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ กรณีศึกษา : หนองสามผงและหนองพงโพด บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
208
นายปิติณัช ไศลบาท
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ กรณีศึกษา : หนองสามผงและหนองพงโพด บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
209
นายปิติณัช ไศลบาท
การจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
210
นายปิติณัช ไศลบาท
การจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
211
นายสำราญ วิเศษ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (The Life Quality of Elderly in Nongyat Subdistrict Municipaloty, Amphoe Muang, Nakhon Phanom Province) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
212
นายสำราญ วิเศษ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (The Life Quality of Elderly in Nongyat Subdistrict Municipaloty, Amphoe Muang, Nakhon Phanom Province) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
213
นายสำราญ วิเศษ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (The Citizenship in Democracy of Public Administration Students, Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
214
นายสำราญ วิเศษ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (The Citizenship in Democracy of Public Administration Students, Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
215
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
การเข้าถึงสวัสดิการของแรงงานคนลาวอพยพที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร (Accessing the Welfare of Lao Migrant Workers Who Were Not in the Establishment Province Mukdahan Municipa;ity, Mukdahan (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
216
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
การเข้าถึงสวัสดิการแรงงานคนลาวอพยพที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
217
นายกาญจน์ หงษ์มณีรัตน์
Quality of Life Developmemt and occupation Opportunity of the Elderly by the Selection of Herbal Plant Using : A case Study of Nakhon Phanom Province and Neighboring Provinces for the Developmemt of Society and Environment (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
218
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (Guidelines for Stategic Acaademic Administration in Schools of the Office of Private Education Commission under Nakhon Phanom Provincial Education Office) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
219
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหมวิหารธรรมในจังหวัดนครพนม (The Sangha Administration of Sangha Administrators According to Four Principles of Virtuous Existence in Nakhon Phanom) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
220
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหมวิหารธรรมในจังหวัดนครพนม (The Sangha Administration of Sangha Administrators According to Four Principles of Virtuous Existence in Nakhon Phanom) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
221
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
ศาสตร์ของพระราชา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (The Kings’ Philosophy in Developing the Life Quality of People Leading to the Sustainable Self Reliance) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
222
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
Adaptation of the Life way and Opportunity for the Elderly Farmers with Khao Mao Product : A Case Study of Baan Nam Kam Community, That Phanom District, Nakhon Phanom Province (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
223
นายสมชาติ โสนะแสง
Liquid Level Measurement Using Sensors with Microstrip Parallel Coupled Lines\r\n (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
224
นางดวงใจ บุญคง
การส่งเสริมการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก: บทบาทที่ท้าทายสำหรับพยาบาล (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
225
นางณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีหมู่บ้านไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
226
นายวิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
227
ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\r\nวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
228
นางสาวเบญจยามาศ พิลายนต์
ชุดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ภายใต้บริบทหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ/วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
229
นายธีรพล อุปชาบาล
การพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อปลานิลโดยการใช้อากาศไหลเวียนกลับร่วมกับวัสดุพรุนชนิดตาข่ายสเตนเลสเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
230
นายธีรพล อุปชาบาล
อิทธิพลของสภาวะอากาศภายในโรงเรือนระบบปิดต่อการถ่ายเทความร้อนของไก่พันธุ์เนื้อ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
231
นางสาวชนิดา ยุบลไสย์
Water Quality and Efficiency Assessment of Water Treatment System in Nakhon Phanom University (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
232
นางสาวธารารัตน์ โมทยกุล
การสำรวจพลังงานชุมชน (กรณีศึกษา:บ้านอูนนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
233
นางสาวพรพิมล ควรรณสุ
การพัฒนาน้ำสับปะรดผสมสตอเบอร์รี่เสริมคอลลาเจน/งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
234
นางสาวชนิดา ยุบลไสย์
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่นครพนม 1: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ บ้านชะโงม-นาโดน ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
235
นายวรมิญช์ พันธุรัตน์
Water Quality and Efficiency Assessment of Water Treatment System in Nakhon Phanom University (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
236
ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ\r\nของผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะ / วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
237
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
Structural Study of Cu (II): Glycine Solution by X-ray Absorption Spectroscopy (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
238
นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว
ผลของโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายในขณะปฏิบัติกิจวัตร\r\nประจำวันต่ออาการปวดและภาวะจำกัดความสามารถ\r\nในผู้ที่ปวดหลังส่วนล่างไม่ทราบสาเหตุ (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
239
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
Allodiaptomus nongensis, a new diaptomid copepod (Copepoda: Calanoida) from a tributary of the Mekong River, with notes on its consumption by local people in Central Laos (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
240
นายณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
ผลของการเสริมอินูลินในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้ และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลาดุกลูกผสม/วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
241
นายบัวกัน สำราญ
BiFeO3/BiVO4 nanocomposite photocatalysts with highly enhanced\r\nphotocatalytic activity for rhodamine B degradation under visible light\r\nirradiation (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
242
ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ
ตัวตนและการคงอยู่ของหมอพื้นบ้านชนเผ่ากะเลิงในจังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
243
ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
Design of an IoT Energy Monitoring System (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
244
ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
การศึกษาเชิงคุณภาพภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ: ใครคือผู้ดูแลที่สำคัญที่สุด (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
245
นายชูธง สัมมัตตะ
Improvement of Asymmetrical Pulse Width Modulation Switching Function for AC Chopper (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
246
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Guidelines for Development and Inheritance of Pottery Production at Ban\r\nKlang, NonTarn Sub-district, ThaUthen District, Nakhon Phanom\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
247
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Structural, dielectric, and impedance study on ZnO doped Sr(Fe?0.5Nb?0.5)O?3 ceramics (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
248
นายสมชาติ โสนะแสง
การศึกษาการปรับปรุงวงจรแบ่งกำลังงานด้วยสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปสำหรับกดความถี่ปลอมเทียม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
249
นายอธิราชย์ นันขันตี
ประวัติศาสตร์ล้านช้างในจารึกวัดพระธาตุพนม \r\nLan Xang History in Inscription Wat Phra That Phanom (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
250
นายบัวกัน สำราญ
Development of Titania (TiO2) Nanotube Photoanodes of Photoelectrochemical Cells for Hydrogen Production using Anodization and Hydrothermal Method (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
251
นางณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
การวิเคราะห์วารสารทางการพยาบาลไทย ปี พ.ศ.2554-2559 (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
252
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
The Power of Local People in Sustainable Tourism Management: A Case\r\nStudy of Community Participation on Illuminated Boat Procession in\r\nThailand (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
253
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
GUIDELINES TO DEVELOP QUALITY OF GRADUATES ACCORDING\r\nTO THAILAND QUALIFICATION FRAMEWORK AND NEEDS OF\r\nLABOR MARKET IN TOURISM, HOTEL AND SERVICE INDUSTRY (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
254
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์. (2561). ปัจจัยสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุนในประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 13(1), 3-12. (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
255
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
Chunhabunyathip, P. (2017). Community Tourism and Environmental Conservation Participation in Nong Chaiwan Wetland Dondeng Village, Srisongkhram District, Nakhon Phanom Province. International Thai Tourism Journal, 13(2), 47-62. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
256
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
Chunhabunyatip, P. (2017). A community branding for ethnic identity and eco-cultural tourism development in Nakhon Phanom Province, Thailand. 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality: Innovation, Partnerships and Sharing 8-11 December, 2017. Orlando, FL, USA: University of Central Florida. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
257
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
พรพรรณ พุทธเสน, ปิยะพงษ์ นาไชย และ พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์. (2560). ทัศนคติของนักท่องเที่ยวและแนวทางต่อการจัดการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่น : กรณีศึกษาประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560(น.458-466). นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
258
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ และปรีดารี ศิริรัตน์. (2559). การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ ของกลุ่มจังหวัดสนุก(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร). ใน การประชุม วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13(น. 1350-1359). นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
259
นายสำราญ วิเศษ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน\r\nศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม\r\nPolitical Participation of Public Administration Students, Faculty of Arts and Science, Nakhon Phanom University (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
260
นายสำราญ วิเศษ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน\r\nศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม\r\nPolitical Participation of Public Administration Students, Faculty of Arts and Science, Nakhon Phanom University (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
261
นางสาวเขมิกา ทองเรือง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Factors Relating to the Life Quality of Students in the Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
262
นายณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
การศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณและคุณภาพของสัตว์พื้นท้องน้ำเพื่อเป็นดัชนีชีวภาพสำหรับประเมินสภาวะมลพิษทางน้ำของแม่น้ำโขง เขตจังหวัดนครพนม\r\nStudies on Quantitative and Qualitative Characters of Benthic Fauna for Biotic Index Assessment of Water Pollution Status of Mekong River in Nakhon Phanom Province (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
263
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Electrical and Magnetic Properties of Barium Hexaferrite\r\nModified Barium Zirconium Titanate Lead-Free Ceramics (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
264
นายอนวัทย์ ผาลี
ความชุกของการติดเชื้อหนอนพยาธิในปลาจากอ่างเก็บนำ้หนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
265
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
Molecular phylogeny of Parabathynellidae (Crustacea, Bathynellacea), and\r\nthree new species from Thai caves (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
266
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
แบบจำลองสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนฟอสเฟต ด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้า (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
267
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
บทกลอนขับลำ : สื่อในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย\r\nPoem : A Medium of Conflict Management in Mor Yao rituals of Phu Tai ethnic groups in Northeast Thailand. (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
268
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
Mongolodiaptomus mekongensis, a new species of copepod (Copepoda,\r\nCalanoida, Diaptomidae) from temporary waters in the floodplain of\r\nthe lower Mekong River Basin (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
269
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Digital Refugees? How Students in Thailand\r\nand Australia Seek and Use Information Online (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
270
นางสาวอัจฉรา พิเลิศ
การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรน้ำสู่ความยั่งยืน อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
271
นางสาวอัจฉรา พิเลิศ
การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรน้ำสู่ความยั่งยืน อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
272
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
การศึกษาการบำบัดสีน้ำเชื่อมอ้อยด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
273
นายคมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกโลหะแผ่น (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
274
นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์
การปกครองท้องถิ่นของไทย The Local Administration of Thailand (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
275
ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง
ผลของการเสริมกรดลิโนเลอิกชนิดคอนจูเกต (CLA) ต่อลักษณะทางกายภาพของนักเก็ตไก่\r\nEffect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Supplementation on\r\nTexture of Chicken Nugget (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
276
นางสาวอาทิตยาพร ประสานพานิช
แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของโรงแรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
277
ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
278
ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี
การประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายของเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการชลประทาน (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
279
นายสมชาติ โสนะแสง
การวัดระดับน้ำด้วยตัวรับรู้ความจุไฟฟ้าแบบแผ่นขนานร่วมกับวงจรเรโซแนนซ์ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
280
นายกำพร ประชุมวรรณ
เค่ง เสียงสุดท้ายแห่งกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ : อัตลักษณ์และภูมิ\r\nปัญญา (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
281
นายกำพร ประชุมวรรณ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมดนตรีชนเผ่าม้ง : อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
282
นายกำพร ประชุมวรรณ
Jont Chaiviman, the last craftsman of Duriyabun : Saw \r\nSam Sai (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
283
ผศ.นาวี อุดร
การศึกษาการปรับปรุงวงจรแบ่งกำลังงานด้วยสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปสำหรับกดความถี่ปลอมเทียม\r\nA Study improvement the power divider with microstrip coupled lines for spurious harmonics suppression (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
284
นายทศพล มานะศรี
(ภาษาไทย) การวัดระดับน้ำด้วยตัวรับรู้ความจุไฟฟ้าแบบแผ่นขนานร่วมกับวงจรเรโซแนนซ์\r\n(ภาษาอังกฤษ) The Measurement of Water Level using Parallel-Plate Capacitance Sensor with Resonance Circuit (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
285
ผศ.นาวี อุดร
A voltage-mode first order allpass filter based on VDTA (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
286
ผศ.นาวี อุดร
Voltage-mode First Order Allpass Filter Employing Only Single VDTA (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
287
ผศ.นาวี อุดร
High Input Impedance Current Controlled Voltage-mode Universal Filter Using DDCC and OTA (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
288
นางสาววรรษมน ปาพรม
ผลของโปรแกรมสนับสนุนและแอปพลิเคชันให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองและได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
289
นางสาวณภัทร หงษาวงศ์
บุคลิกภาพและการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
290
นางสาวณภัทร หงษาวงศ์
บุคลิกภาพและการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
291
นางสาวณภัทร หงษาวงศ์
บุคลิกภาพและการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
292
นายสมชาติ โสนะแสง
การเพิ่มอัตราแยกโดดด้วยการต่อแทรกสายส่งอิมพีแดนซ์แบบขั้นกลางสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริป (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
293
นางศิริวรรณ เพชรไพร
การสื่อสารการตลาดเชิงพลวัตความได้เปรียบทางการตลาด ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการตลาดและความยั่งยืนทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
294
นางศิริวรรณ เพชรไพร
การสื่อสารการตลาดเชิงพลวัตความได้เปรียบทางการตลาด ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการตลาดและความยั่งยืนทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
295
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชีและผลลัพธ์ที่ตามมาในการสอบบัญชี: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TAs) ในประเทศไทย (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
296
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
การติดหนอนพยาธิของปลากระทิงลาย (Mastacembelus favus Hora, 1923) ในแม่น้ำสงคราม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม. (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
297
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ลาไส้ขนาดเล็ก Microphaloides spp. ในปูนา (Somanniathelphusa sp.) จากจังหวัดนครพนม ปี 2559. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
298
นายตรี วาทกิจ
ผลของวิธีการล้างที่แตกต่างกันต่อจำนวนจุลินทรีย์บนพื้นผิวถังนมในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
299
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
บทกลอนขับลำกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์\r\nผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
300
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
Bryocyclops asetus sp. n. and the presence of Bryocyclops muscicola (Menzel, 1926) from Thailand (Crustacea, Copepoda, Cyclopoida, Cyclopidae) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
301
นายตรี วาทกิจ
การเสริมโพรไบโอติกด้วยเชื้อ Lactobacillus pentosus ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตหมักจากข้าวไรซ์เบอรี่ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
302
นายตรี วาทกิจ
ความหลากหลายของแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีศักยภาพในจังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
303
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
MR.ANH BUI NGOC,สรร ธงยศ ,พิจิตรา ธงพานิช.การพัฒนาหลักสูตรภาษาเวียดนามสำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดนครพนม.บทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย\" ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร . (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
304
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
สาวิตรี เถาว์โท,พิจิตรา ธงพานิช .(2559)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การทำไข่เค็มสมุนไพร โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5.11-12 กรกฎาคม 2559 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.8 หน้า. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
305
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
พิจิตรา ธงพานิช และคณะ.(2559)การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5.11-12 กรกฎาคม 2559 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.8 หน้า. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
306
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
พิจิตรา ธงพานิช.(2559)การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด.การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน:ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่21.28 กรกฏาคม 25598.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.9 หน้า. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
307
ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
การวัดการละลายของปุ๋ยในการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ค่าความนำไฟฟ้า (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
308
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
ณัฐมน คำชนะ,พิจิตรา ธงพานิช.(2561) รวมบทความและบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ความเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอน : การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์. 9 หน้า. (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
309
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
อนุรัตน์ เรียมแสน,พิจิตรา ธงพานิช,สรร ธงยศ.(2561)รวมบทความและบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ความเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอน : การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์. 7 หน้า. (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
310
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
พิจิตรา ธงพานิช.(2561)การพัฒนาแบบจำลอง NPU Model : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ . ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่มที่ 18 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1(มกราคม – มิถุนายน2561)ISSN 1906 -8352. 17 หน้า (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
311
นางณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค
โรคอ้วนลงพุง : สัญญาณอันตรายที่ต้องจัดการ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
312
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Which Tech will I Use? Trends in Students’ use and Ownership of Technology in a Thai University, an Ongoing Study (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
313
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
Immunization of Basa fish (Pangasius bocourti) against Ichthyophthirius multifiliis with live and sonicated trophonts (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
314
ผศ.วิทยา บุญสุข
Applying for Screening System of Patient From ThermoScan Camera (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
315
นายวิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากความทรงจำของชุมชน\r\nการศึกษาประวัติศาสต์ท้องถิ่นจากความทรงจำของชุมชนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ระหว่างพ.ศ.2369-2551) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
316
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
Poem and conflict management in the community through Mor Yao ritual of Phu Tai ethnic group in Northeast Thailand. (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
317
นางสาวเขมิกา ทองเรือง
การพัฒนาองค์การโดยใช่แม่แบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง\r\nORGANIZATION DEVELOPMENT BY USING THE CONFLICT RESOLUTION (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
318
นายพัฒนพงศ์ ติระ
English Reading Techniques for Undergraduates in Effectively Increasing Learning and Knowledge (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
319
นายพัฒนพงศ์ ติระ
Methods of Teaching English as a Second Language Including Guidelines for Language Teaching (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
320
นางสาวศรุดา วรรณภู
ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของงานการเงินและบัญชีภายในมหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
321
นางสาวศรุดา วรรณภู
ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของงานการเงินและบัญชีภายในมหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
322
นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน
ความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำบัญชีโครงการภาษี 300% สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
323
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา:\r\nห้างหุ้นส่วนจำกัด โง่นคำชิปปิ้ง\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
324
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
325
นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลยันครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
326
นางสาวกัญสพัฒน์ นับถือตรง
การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
327
นางสาวกัญสพัฒน์ นับถือตรง
การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
328
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาสมรรถนะการทำงานและแนวทางการประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น\r\n(กรณีศึกษาอาคารประเภทโรงแรม)\r\nA Study of Performance and Energy Efficiency of Chiller\r\n(Case Study of Hotel Building)\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
329
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นโดยวิธีปรับอัตราการไหลของน้ำเย็นให้เหมาะสม\r\nThe Study of Optimization Chiller by Adjust The Flow rate of Chill Water.\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
330
นางสาวกัญสพัฒน์ นับถือตรง
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
331
นางสาวกัญสพัฒน์ นับถือตรง
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
332
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
ปัจจัยที่มีอิทธฺพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกดั้งงเดิม (ร้านโชห่วย) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
333
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
ปัจจัยที่มีอิทธฺพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกดั้งงเดิม (ร้านโชห่วย) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
334
นายประสพสุข สร้อยทอง
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม LabVIEW ในการสร้างเครื่องฝึกทักษะและวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รักษาประตูฟุตซอล (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
335
นางสาววราพร บัวพรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
336
นางสาววราพร บัวพรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
337
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
Identification of Bioactive Molecules from Thai Centipede, Scolopendra subspinipes dehaani, Venom (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
338
นางจุฑามาศ ใจสบาย
Development of learning achievement for Information Technology to Life Using Google Classroom (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
339
นางจุฑามาศ ใจสบาย
Development of learning achievement for Information Technology to Life Using Google Classroom (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
340
นางจุฑามาศ ใจสบาย
ศึกษาการบริหารงานธุรการ ของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา สังกดัมหาวทิยาลยันครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
341
นางจุฑามาศ ใจสบาย
การพัฒนาบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
342
ผศ.ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
A new approximation method for common fixed\r\npoints of a finite family of nonexpansive non-self\r\nmappings in Banach spaces (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
343
นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว
ผลของดนตรีบรรเลงต่อกลุ่มอาการและการปฏิบัติหน้าที่หลังผ่าตัดในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
344
นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว
การประยุกต์ใช้แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
345
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Topological line defects in graphene for applications in gas sensing (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
346
นายพฤทธิ์ คำศรี
การใช้ดินตะกอนน้ำประปาและซีโอไลต์สังเคราะห์เพื่อเป็นตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงในการบำบัดสีย้อมบริลเลียน กรีน (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
347
นายพฤทธิ์ คำศรี
การออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณของสารอนุพันธ์ 4 aminoquinolone piperidine amide ซึ่งมีศักยภาพสูงในการยับยั้งโรควัณโรค (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
348
นายพฤทธิ์ คำศรี
การศึกษาคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณทั้งหมดของสารประกอบฟีนอลิกของข้าวพันธุ์ไทย (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
349
นายพฤทธิ์ คำศรี
การอธิบายข้อมูลทางโครงสร้างของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA สำหรับสารต้านโรควัณโรค: การออกแบบสารยับยั้งโดยอาศัยข้อมูลทางลิแกนด์และข้อมูลทางโครงสร้าง (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
350
นายพฤทธิ์ คำศรี
การค้นหาสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline ในการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB ของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis โดยการศึกษาด้วยระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกกิ๊งและการจำลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
351
นายพฤทธิ์ คำศรี
การศึกษารูปแบบการจับและอันตรกิริยาที่สำคัญของสารอนุพันธ์ Pyrrolyl Benzohydrazide โดยใช้ระเบียบวิธีการคนวณโมเลกุลาร์ด๊อกกิ้งและการจำลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
352
นายพฤทธิ์ คำศรี
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมบนอนุภาคจีโอพอลิเมอร์จากดินขาว:กระบวนการสมดุล จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์การดูดซับ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
353
นายพฤทธิ์ คำศรี
การออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณของสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ของสารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
354
นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
Solving of Vehicle Routing Problem with Multiple Depots by Using Modified Differential Evolution Algorithm: The Case Study of Selling Rubber in\r\nNakhonPhanom Province (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
355
นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่า\r\nในโรงงานผลิตขนมปังกรอบ\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
356
นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
357
นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
Co-Metal Catalysts on SiO2-TiO2 for Methanol Production from CO2 –\r\nEffect of Preparation Methods (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
358
นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
Synthesis of Copper-Based Nanostructured Catalysts on SiO2–Al2O3, SiO2–TiO2, and SiO2–ZrO2 Supports for NO Reduction (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
359
นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
Synthesis of Copper-Based Nanostructured Catalysts on SiO2–Al2O3, SiO2–TiO2, and SiO2–ZrO2 Supports for NO Reduction (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
360
นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
Sanitation and Water Quality of the Pools at Institute of Physical Education, Yala (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
361
นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
Low Temperature Synthesis of N-Doped TiO2 Nanocatalysts for Photodegradation of Methyl Orange (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
362
นายวุฒิชัย กันนุฬา
Epidemiology of Opisthorchis viverrini in an endemic area of Thailand,\r\nan integrative approach (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
363
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
Varietal Comparison of Rice Landraces for Salinity Tolerant in the Northeast of Thailand: Growth and Physiology (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
364
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
Selective genotyping to identify soybean (Glycine max (L.) Merr.) seed protein QTLs in multiple F2 populations (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
365
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
Monitoring wheat mitochondrial compositional and respiratory changes using fourier transform mid-infrared spectroscopy in response to agrochemical treatments (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
366
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
Salicylic acid-induced accumulation of biochemical components associated with resistance against Xanthomonas oryzae pv. oryzae in rice (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
367
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
Synchrotron-based FTIR microspectroscopy of chili resistance induced by Bacillus subtilis strain D604 against anthracnose disease (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
368
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
Characterizing wheat response \r\nto water limitation using multispectral and thermal imaging (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
369
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
Morphological and molecular \r\nidentification of Colletotrichum species associated with cassava anthracnose in Thailand (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
370
นายจอน เมฆสว่าง
Characterizations for Principal Ideal Graphs of Left Groups and Right\r\nGroups (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
371
นางสาวอัจฉรา คำหล้า
Characterizations for Principal Ideal Graphs of Left Groups and Right Groups (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
372
ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
Characterizations for Principal Ideal Graphs of Left Groups and Right Groups (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
373
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
Anthropogenic distribution equalizes diversity levels in arbuscular mycorrhizal fungal communities.\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
374
นางสาววิรัชดา กาฬโอฆะ
Characterizations for Principal Ideal Graphs of Left Groups and Right Groups (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
375
นายบัวกัน สำราญ
Effect of Copper Dopants on Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity of BiFeO3 Photocatalysts (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
376
นายบัวกัน สำราญ
The Investigation of the Impact of Double – anodization on the Performance of TiO2 Nanotubes for Dye-sensitized Solar Cells (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
377
นายบัวกัน สำราญ
การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะบ่งชี้ของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
378
นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
Characterizations for Principal Ideal Graphs of Left Groups and Right Groups (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
379
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
The All-Seeing Eye of Resonant Auger Electron Spectroscopy: A Study on Aqueous Solution Using Tender X-rays (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
380
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
Ultrafast Charge Transfer Processes Accompanying Auger Decay in Aqueous KCl Solution (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
381
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
Ultrafast Charge Transfer Processes Accompanying KLL\r\nAuger Decay in Aqueous KCl Solution (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
382
นายอธิราชย์ นันขันตี
ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
383
นายอธิราชย์ นันขันตี
ลวงปลาแม่น้ำโขง : การจัดการทรัพยากรบนเส้นพรมแดนไทย-ลาว (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
384
นายอธิราชย์ นันขันตี
จารึกฐานพระพุทธรูปในจังหวัดนครพนม\r\nBuddha Image Inscription in Nakhon Phanom Province (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
385
นายอธิราชย์ นันขันตี
พลวัตการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธ์ลาวบ้านเนินสะอาดในบริบทสังคมสมัยใหม่ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
386
นางสาวจิราภรณ์ พรหมเทพ
แนวทางการพัฒนาการตลาดเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวริมฝั่งโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
387
นายพฤทธิ์ คำศรี
Identification of natural tripeptides targeting the M. tuberculosis enoyl-CoA hydratase through computer-assist inhibitor design, ADMET and toxicity predictions (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
388
นายอนวัทย์ ผาลี
New Record of Thapariella anastomusa (Trematoda: Thapariellidae) Metacercariae in Northern Thailand (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
389
นายอนวัทย์ ผาลี
ความหลากหลายของพยาธิตัวตืดในไก่บ้านที่เลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดพิษณุโลก (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
390
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตผ้าทอย้อมคราม\r\nในเขตอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
391
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
Resistorless Current-mode Universal Filter using Current Differencing Cascaded Transconductance Amplifiers (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
392
นายปรมะ แขวงเมือง
The framework of learning innovation to enhance knowledge construction and scientific thinking for students in basic education (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
393
นายปรมะ แขวงเมือง
สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
394
นายสมชาติ โสนะแสง
IMPROVEMENT OF MICROSTRIP BAND PASS FILTER HARMONIC SPURIOUS SUPPRESSION PERFORMANCE USING BAND STOP FILTER FEED LINES (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
395
ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม
การพัฒนารูปแบบการดูแลบิดามารดาที่มีภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียบุตร (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
396
ผศ.ระวิวร ฮงมา
การประยุกต์ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายไร้สายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
397
นายบัวกัน สำราญ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย\r\nเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษา\r\nปีที่ 5 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
398
นายพันตรี โคมพิทยา
True RMS-to-DC Converter for Biomedical Applications (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
399
นายพันตรี โคมพิทยา
Ultra Low-Power Squaring Circuit and Square-Rooting Circuit for Biomedical Applications (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
400
นายพันตรี โคมพิทยา
An Integrable CMOS-Based True RMS-DC Converter (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
401
นายพันตรี โคมพิทยา
Energy Saving LED FloodLight By Using Pulse Width Modulation (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
402
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การศึกษาเพื่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของระบบปรับอากาศ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
403
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การศึกษาเพื่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของระบบปรับอากาศ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
404
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
การทดลองมาตรการการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารตัวอย่างประเภทห้างสรรพสินค้า (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
405
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านยูคาลิปตัสและพีตที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุในหนองน้ำ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
406
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านยูคาลิปตัสและพีตที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุในหนองน้ำ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
407
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
ปัญหาอัตราการไหลของน้ำเย็นในระบบปรับอากาศในอาคารประเภทโรงแรมและห้างสรรพสินค้า (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
408
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านแอพพิลเคชันที่ให้บริการแบบ Cloud Service (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
409
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ตะกั่วกรดด้วยการกระตุ้นความถี่สูง (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
410
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาเพื่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของระบบปรับอากาศ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
411
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาเพื่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของระบบปรับอากาศ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
412
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตเครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติบนสายพานลำเลียงควบคุมด้วย PLC กรณีศึกษาวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
413
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
An Analysis of photovoltaic Performances for Traffic lighting system (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
414
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การประยุกต์ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายไร้สายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
415
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC กรณีศึกษาวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
416
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู/ชั่วโมง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
417
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายไร้สายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
418
นางสาวมัลลิกา โคมพิทยา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยบุคลากรวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
419
นางสาวมัลลิกา โคมพิทยา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยบุคลากรวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
420
นายจอน เมฆสว่าง
CHARACTERIZATIONS FOR PRINCIPAL\r\nIDEAL GRAPHS OF RECTANGULAR GROUPS (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
421
นางยอดรัก สายสิญจน์
แอปพลิเคชั่นป้องกันเด็กหายด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Beacon (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
422
นายสำราญ วิเศษ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม\r\nThe Citizenship in Democracy of Public Administration Students, Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
423
นายสำราญ วิเศษ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม\r\nThe Citizenship in Democracy of Public Administration Students, Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
424
นางนันตพร ศรีวิไล
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทำกระติบข้าว กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านดงป่ายูง (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
425
นายสมชาติ โสนะแสง
An Application Of High-pass Filter For Water Level Measurement With Semi-cylindrical Capacitive Sensor (sccs) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
426
ผศ.วิทยา บุญสุข
การปรับปรุงขั้นตอนการเปรียบเทียบความเหมือนของภาพ\r\n(IMPROVING SOLUTION PROCESS OF IMAGE COMPARISON)\r\n (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
427
ผศ.วิทยา บุญสุข
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบภาพ\r\nDesign and Development of Image Processing System\r\n (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
428
ผศ.วิทยา บุญสุข
การปรับปรุงและรักษาเอกสารดิจิทัลแบบผสมด้วยโดเมนเชิงพื้นที่และวิเคราะห์ฮิสโตแกรม\r\nImage Enhancement and Digital Preservation Multi Using Spatial Domain and Histogram Analysis\r\n (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
429
ผศ.วิทยา บุญสุข
Detecting of Image changes In Webcam Using technique divided into block and find the average. (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
430
ผศ.วิทยา บุญสุข
การประยุกต์ระบบนำทางสำหรับผู้พิการสายตาด้วยเทคนิคการหาค่าเฉลี่ยความเข้มของสี\r\nNavigation system for the visually challenged application of the technique to determine the average intensity of the color.\r\n (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
431
นายเอกพงษ์ คงสมบัติ
การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรกรรม (A Design and Developed an Airway Pump with Solar Cell for Sustainable Agricultural Technologies) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
432
ผศ.วิทยา บุญสุข
การประยุกต์ระบบรู้จำใบหน้าสำหรับกล่าวต้อนรับอัตโนมัติ\r\nApplying Face Recognition System For Automatic Welcome\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
433
นายศรายุทธ เมาฬี
ชุดทดลองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ Ku-Band\r\nTrial Skills Series-learning Workshop on The Story Installation of Satellite Dish System Ku-Band\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
434
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Topological Line Defects Around Graphene Nanopores for DNA Sequencing (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
435
นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในนวนิยายเรื่องสิ้นแสงฉาน Critical Discourse Analysis in The Novel of Twilight over Burma (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
436
นายอรรถพล แพนสิงห์
ชุดฝึกทดลองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบเครื่องเสียงรถยนต์\r\n The Training for Improving and Learning Skills in Car Audio System \r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
437
นางสาวรัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้
Effect of Solvents on Controlling the Photophysical Properties\r\nof Poly[2-Methoxy-5-(2’-Ethylhexyloxy)-1,4-Phenylenevinylene]\r\n(MEH-PPV) Nanoparticle (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
438
นางสาวรัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้
Controllable thermochromic and phase transition behaviors of polydiacetylene/zinc(II) ion/zinc oxide nanocomposites via photopolymerization: An insight into the molecular level (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
439
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
ความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
440
นางสาวตรีนุช คำทะเนตร
การส่งเสริมการนวดฝีเย็บแก่หญิงตั้งครรภ์ในแผนกฝากครรภ์ (Promotion of Perineal Massage for Pregnant Women) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
441
ผศ.พัชนี สมกำลัง
ความสุขของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
442
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
การเข้าถึงสวัสดิการของแรงงานคนลาวอพยพที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร Accessing the Welfare of Lao Migrant Workers Who Were Not in the Establishment, Province Mukdahan Municipality, Mukdahan\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
443
นายปรมะ แขวงเมือง
The Development of Web Application to Enhance Knowledge Construction and Analytical Thinking in 21st Century Learning for Higher Education (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
444
นายปิยะพงษ์ นาไชย
ทัศนคตินักท่องเที่ยวและแนวทางต่อการจัดการการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่น กรณีศึกษา ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
445
นายปิยะพงษ์ นาไชย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน \r\n: กรณีศึกษา วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม\r\nCommunity Participation in Sustainable Cultural Tourism Management \r\n: A Case Study of Watphathatrenu, Renunakhorn District, \r\nNakhon Phanom Province (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
446
นายปิยะพงษ์ นาไชย
Development Guide for the Thai restaurant business standards in Muang District, NakhonPhanom Province to support the ASEAN Economics Community. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
447
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
USING TECH AT UNI: STUDENTS REPORT ON THEIR TECHNOLOGY USE AT UNIVERSITY\r\n (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
448
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
449
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
450
นายปกรณ์ อุ่นไธสง
การกระจายตัวของอุณหภูมิในเหล็กคาร์บอนต่ำ AISI 1015 ที่เชื่อมด้วยวิธีเสียดทาน (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
451
นายดิษฐวัฒน์ ทองสุข
English Listening Proficiency and Factors Affecting English Listening Skill of First Year Undergraduate Students at That Phanom College, Nakhon Phanom Universty (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
452
นายณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
Species composition of fish in rice fields of That Phanom District, Nakhon Phanom Province, Northeast Thailand. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
453
นายณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
Species composition of fish in rice fields of That Phanom District, Nakhon Phanom Province, Northeast Thailand. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
454
นายเอกพงษ์ คงสมบัติ
เครื่องกำจัดฝุ่นควันในอากาศ (Air Ionizer) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
455
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผักปลัง\r\nProduct development of Ceylon spinach chips/การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
456
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บญวณจากแป้งข้าวไรซ์เบอรีผสมน้าสกัดสมุนไพร\r\nThe Development of Fresh Vietnamese Noodle from Riceberry Rice Flour Mixed with Crude Water Herbal Extracts\r\n/วิทยาศาสตร์เกษตร (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
457
นายพฤทธิ์ คำศรี
Structure based inhibitor design of novel anti-tuberculosis agents of 4-aminoquinoline derivatives in DNA gyrase B subunit (GyrB) using molecular docking study (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
458
นายพฤทธิ์ คำศรี
Structural insights into the binding mode and crucial interactions of 4-aminiquinolonepiperidine amide derivatives against decaprenylphosphoryl-D-ribose oxidase binding site using molecular docking calculation (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
459
นายพฤทธิ์ คำศรี
Determination of antioxidant properties and total phenolic compound of various pigmented Thai rice varieties grown of Thailand (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
460
นายพฤทธิ์ คำศรี
Molecular docking study of pyrrolyl benzohydrazide derivatives to explore the structure requirements of InhA inhibitors (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
461
นายพฤทธิ์ คำศรี
Rational design of PknB inhibitors in class of 4-oxo-crotonic acid derivatives as highly potent anti-tuberculosis agents (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
462
นายพฤทธิ์ คำศรี
Computer aided molecular design of ATPase inhibitors in a series of 7-chloro-4-piperazinoquinoline derivatives: molecular docking calculations (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
463
นายพฤทธิ์ คำศรี
Elucidating structural basis of 4-aminoquinoline derivatives as novel M. tuberculosis DNA GyrB inhibiters: molecular docking study (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
464
นายพฤทธิ์ คำศรี
Structure based drug design of 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl as DNA gyrase subunit B inhibitors for anti-tuberculosis agents (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
465
นายพฤทธิ์ คำศรี
Key structural basis of nitrothiazolyl carboxamide analogues as DNA gyrase subunit B inhibitors for anti-tuberculosis agents: molecular docking calculations (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
466
นายพฤทธิ์ คำศรี
Molecular modeling of InhA inhibitors in the class of benzimidazole derivatives as a novel anti-tuberculosis agents (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
467
นายพฤทธิ์ คำศรี
In-silico aided inhibitor design of benzoimidazole-containing derivatives as novel direct InhA inhibitors (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
468
นายพฤทธิ์ คำศรี
The equilibrium study of methylene blue from aqueous solution using zeolite synthesized as highly potential adsorbent from water sludge (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
469
นายพฤทธิ์ คำศรี
Utilization of zeolites synthesized from water sludge for heavy metal treatment in wastewater (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
470
นายพฤทธิ์ คำศรี
Synthesis of Zeolite from Water Treatment Sludge and its Application to the Removal of Brilliant Green (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
471
นายชัยวัฒน์ อินไชยา
การเสริมสร้างพลังอำนาจกับการดูแลสุขภาพคนพิการทางสติปัญญา: บทเรียนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟู สุขภาพคนพิการ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
472
นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในกาดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
473
นางณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค
บทบาทพยาบาลกับการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
474
นายพฤทธิ์ คำศรี
Rational Design of Aspergillusidone A-F Isolated from Marine-Derived Fungus Aspergillus unguis as New PknG Inhibitors (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
475
นายพฤทธิ์ คำศรี
Structure based drug design of 4-aminoquinilone derivatives in DNA Gyrase B subunit for anti-tuberculosis agents using molecular dynamics simulations (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
476
นายพันตรี โคมพิทยา
วงจรหาค่าเฉลี่ยกำลังสองของสัญญาณที่ซีมอสทำงานในโหมดกระแสกำลังต่ำ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
477
นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Political Participation of Public Administration Students, Faculty of Arts and Science Nakhon Phanom University (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
478
นายสำราญ วิเศษ
กระบวนการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน Management Process the financial institution of community (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
479
นายสำราญ วิเศษ
กระบวนการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน Management Process the financial institution of community (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
480
นางสาวจิราพร ล้ำวงษ์
Age Structural Model of Zika Virus (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
481
นายอนวัทย์ ผาลี
การติดเชื้อหนอนพยาธิของปลากระทิงลาย (MASTACEMBELUS FAVUS HORA, 1923) ในแม่น้้าสงคราม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
482
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ผลของถ่านแกลบในนาข้าวเคมีและอินทรีย์เคมีต่อการปลดปล่อยก๊าซ CH4 การเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
483
นางจิราพร พันธุ์วรรณ
Some Bounds for the Polar Derivative of a Polynomial (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
484
ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
การพัฒนากระเป๋ายากันลืมสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวาน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
485
นายกำพร ประชุมวรรณ
การตั้งเสียง เค่ง กลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
486
นายกำพร ประชุมวรรณ
Transmission of Mohlumklon at Baan Saklong, Lom-\r\nsak District Phetchabun Province. (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
487
นายกำพร ประชุมวรรณ
Khaen Making Methodology of Tai ethnic group and \r\nHmong ethnic group and the process sounds. (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
488
นายกำพร ประชุมวรรณ
Kheng (Mouth Organ) of the Hmong Ethnic Group at Ban Kanok Ngam, Tambon Khao Kho, Amphoe Khao Kho, Phetchabun Province:Preservation and Transmission (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
489
ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
อุปสรรคการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
490
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
บทบาทของประชาสังคมหมู่บ้านแก่นรักษ์กับการใช้ทุนทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาภายในชุมชน. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
491
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
ทุนทางสังคมของประชาคมหมู่บ้านแก่นรักษ์ ในการจัดการปัญหาของชุมชน (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
492
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
ทุนทางวัฒนธรรมกับการยกระดับคุณภาพสินค้าของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้าย้อมคราม ในเขตอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
493
นายปรมะ แขวงเมือง
The Framework of Learning Innovation to Enhance Knowledge Construction and Scientific Thinking for Students in Basic Education (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
494
นายปรมะ แขวงเมือง
The Design and Development of Constructivist Learning Innovation to Enhance Creative Thinking in 21th Century Learning for Higher Education (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
495
นายปรมะ แขวงเมือง
The Development of Learning Innovation to Enhance Knowledge Construction and Critical Thinking for Undergraduate Student (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
496
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Spin injection and magnetoresistance in MoS2-based tunnel junctions using Fe3Si Heusler alloy electrodes (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
497
นายปรมะ แขวงเมือง
The Design and Development of the Cognitive Innovation to Enhance Problem Solving (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
498
นายปรมะ แขวงเมือง
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการประมวลสารสนเทศ โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
499
นายปรมะ แขวงเมือง
การออกแบบแลพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมและค่านิยมไทยสำหรับการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
500
นายปรมะ แขวงเมือง
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานภูมิปัญญา และมิติวิถีไทยเรื่องดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
501
นายปรมะ แขวงเมือง
ผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
502
นายสมเกียรติ สุทธรัตน์
การสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
503
นายสมเกียรติ สุทธรัตน์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
504
นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์
Critical Discourse Analysis in the Novel of Twilight Over Burma (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
505
นายวิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
ภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวรรณคดีลาว (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
506
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
อิทธิพลของการใช้เห็ดจั่นต่อการเจริญเติบโตของยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียและยางพาราพันธุ์ RRIM600 (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
507
นางสาวจิราพร ล้ำวงษ์
Mers Model of Thai and South Korean Population (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
508
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
Development of Mini Hydrography Survey Robot (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
509
นายบัณฑิต บุญขาว
ผลของการเคลือบโพลีบิวทีลีนซัคซิเนทบนกระดาษชานอ้อยต่อคุณสมบัติความต้านทานแรงดึง (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
510
นายบัณฑิต บุญขาว
DE-Nonneg for Particle Size Distribution Prediction of Ultrasonic Attenuation Spectroscopy (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
511
นายวัฒนา ศรีวรมย์
การศึกษาความพึงพอใจการรับฟังสื่อวิทยุ มหาวิทยาลัยนครพนม ของประชาชนลาว แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
512
นายจอน เมฆสว่าง
Isomorphism conditions for Cayley digraphs of Brandt semigroups (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
513
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
Two new species of the genus Bryocyclops Kiefer, 1927 (Copepoda: Cyclopoida: Cyclopidae) from southern Thailand (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
514
ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์
สมรรถนะสากลของวิชาชีพพยาบาล:สาระที่จำเป็น (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
515
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
ผลของการใช้เชื้อเห็ดจั่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
516
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
517
นางจุฑามาศ ใจสบาย
Development of Learning achievement for Information Technology to Life Using Google Classroom. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
518
ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ
การจัดการความปวดของมารดาในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
519
นางจุฑามาศ ใจสบาย
ศึกษาการบริหารงานธุรการ ของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
520
นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการห้องสมุดวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
521
นายทรงกช ศรีประสาร
การออกแบบและพัฒนาตู้อบรมควันกระติบข้าว (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
522
นายทรงกช ศรีประสาร
Smart consumer Unit. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
523
นายทรงกช ศรีประสาร
Water Quality Alerting and Monitoring System for Fish Farmers in Mekong River Cages. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
524
ผศ.ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
525
ผศ.ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
การออกแบบและพัฒนาตู้อบรมควันกระติบข้าว (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
526
ผศ.ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
Water Quality Alerting and Monitoring System for Fish Farmers in Mekong River Cages. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
527
ผศ.ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
Smart consumer Unit (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
528
นายศักดา ตั้งตระกูล
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
529
ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
530
นายแสงสุรีย์ พังแดง
EFFECT OF SODIUM HYDROXIDE CONCENTRATION AND SODIUM SILICATE TO SODIUM HYDROXIDE RATIO ON PROPERTIES OF CALCINED KAOLIN-WHITE PORTLAND CEMENT GEOPOLYMER (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
531
นางวรรณรัตน์ มณีโชติ
ศึกษาการบริหารงานธุรการ ของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา \r\n สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม\r\n (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
532
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
533
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
534
นายรชต มณีโชติ
เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
535
นายรชต มณีโชติ
เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
536
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
Development of teaching electrical technology integrating PBL and CBL and supporting STEM education (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
537
นางสาววราพร บัวพรม
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
538
นางสาววราพร บัวพรม
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
539
นายพงฬ์นธี มณีกุล
Real-time monitoring of water level : a review of existing applications, and advancements in mini-telemetry system for agricultural planning. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
540
นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสม กับบริบทและสภาพแวดล้อมของ\r\nพื้นที่ : กรณีศึกษาตำบลยอดชาด จังหวัดนครพนม\r\nParticipation in Development of Quality of Disabled People’s Life Being Suitable with the Community Context and Environment of The Area : A Case Study of Yodchat, Nakhon Phanom (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
541
นายกฤชณัท รวมบุญ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการหาส่วนผสมปุ๋ยสำหรับปรับปรุงดินตามความต้องการธาตุอาหารของพืชเพื่อให้ต้นทุนต่ำสุด (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
542
นายกฤชณัท รวมบุญ
การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวที่มีอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
543
นายกฤชณัท รวมบุญ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอศกรีม ด้วยเทคนิคไคเซ็น กรณีศึกษาโรงงานผลิตไอศกรีม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
544
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาการใช้สมุนไพรรางจืดในเกษตรกร ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
545
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
การป้องกันและการควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำในเมืองชายแดน กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
546
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
Effects of an influenza prevention program using non-pharmaceutical prevention measures to improve the knowledge, attitudes and practices of elementary school students in Nakhon Phanom Province, Thailand (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
547
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
พฤติกรรมสุขภาพสตรีในวิถีเวียดนาม : บทวิเคราะห์บริบทสังคมวัฒนธรรม (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
548
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
ความเสี่ยงต่อสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมความปลอดภัย ในการทำงานของกลุ่มตีเหล็ก กรณีศึกษา ชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
549
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพนักงานตีเหล็ก กลุ่มตีเหล็กตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
550
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
ปัจจัยความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการของโรคจากการทำงานตีเหล็กกรณีศึกษา ชุมชนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
551
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
มโนทัศน์สามีภรรยาภาพสะท้อนจากวรรณคดีพระอภัยมณี : บทวิพากษ์เพื่อการดูแลครอบครัวไทย (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
552
นายวิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
แนวคิดเรื่องมนุษย์ในวรรณกรรมเรื่องปฐมกัปปู่สังไขยยะพื้นโลกชาดก (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
553
นายวิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
การตีความเชิงสัญลักษณ์เรื่องเสาค้ำฟ้าของพระธาตุพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
554
นายอธิราชย์ นันขันตี
ด่านประเพณี : ความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนญ้อสองฝั่งโขง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
555
นางสาวปรียากร บุญธรรม
ตำนานรักทุ่งสีเพลิงและลำนำกระเทียมผลงานของโม่เหยียนที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ในประเทศไทย\r\nRED SORGHUM AND THE GARLIC BALLADS: MO YAN’S WORKS TOWARDS ACKNOWLEDGEMENT AND DISSEMINATION IN THAILAND (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
556
นางสาวปรียากร บุญธรรม
นวนิยายแปลจีนของปาจินที่ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย\r\nThe spread and acceptance of Bajin\'s novels in Thailand (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
557
นายตรี วาทกิจ
การเหลือรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการช็อคด้วยกรดและตรึงเซลล์บนวุ้นที่เกิดจากการหมักด้วยน้ำสับปะรด (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
558
นางสาวเขมิกา ทองเรือง
ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารสำนักงานสมัยใหม่\r\nLeadership For Modern Office Administration (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
559
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มองค์กรของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดนครพนม\r\nDevelopment Model on Operations of Organizational Groups of Tambon Community Organization Councils, Nakhon Phanom Province (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
560
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
ผลของวิธีต้มน้ำรางจืดต่อระดับโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรผู้สูบยาสูบ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
561
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองกับความขัดแย้งในองค์การ\r\nNegotiation Strategies With Organizational Conflicts (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
562
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
การบริหารการพัฒนาราชการไทย\r\nThe Development Administration of Thai Bureaucracy (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
563
นายวิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
วาทกรรม ความขาว : อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวัฒนธรรมสมัยนิยม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
564
ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
ผลของสื่อแอนิเมชั่นต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
565
นางกชกร เดชะคำภู
กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ \"หาดแห่\" เกาะกลางแม่น้ำโขง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
566
นายพันตรี โคมพิทยา
A 1.2-V 1.25-nW Current-Mode True RMS-DC Converter\r\nวงจรแปลงสัญญาณรากของกำลังสองเฉลี่ยเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง โหมดกระแส โดยใช้แรงดันไฟเลี้ยง 1.2 โวลต์ บริโภคกำลัง 1.25 นาโนวัตต์ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
567
ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาต่อความรู้เรื่องเพศและความพึงพอใจ ต่อโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ศรีนครินทร์เวชสาร (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
568
ผศ.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช
ผลของการส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
569
นายชาญวิช สุวรรณพงศ์
การประเมินประสิทธิภาพการส่งข้อมูลของโพรโทคอลอาร์พีแอลในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย\r\nในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายภายใต้สภาพแวดล้อมจริง\r\n (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
570
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
Study Condition of Trade and Shipping in the Mekong River-Case Study: Nakhonphanom Province Thailand and Khamoaun Lao PDR. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
571
นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์สำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัดนครพนม\r\n(A COMPARISON OF THE FORECASTING METHOD FOR ELECTRIC ENERGY DEMAND IN NAHKONPHANOM PROVINCE) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
572
นายกาญจน ศาลปรีชา
กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่สาธารณะ \"หาดแห่\" เกาะกลางแม่น้ำโขง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
573
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Are you sure this generation are digital natives? Case study: Thailand and Australia (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
574
นางสาวอาทิตยาพร ประสานพานิช
แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พักเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ ตามเส้นทาง R12 นครพนม - คำม่วน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
575
ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
576
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักและผลไม้พื้นบ้าน จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
577
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
Detection mechanical fault of induction motor using harmonic current and sound acoustic (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
578
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
An Implementation of Induction Motor Model using SIMULINK Approach (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
579
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงกับแบบพัลส์ในกระบวนการรวมตะกอนน้ําขุ่นด้วยไฟฟ้า (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
580
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
A Simplified transceiver circuit for Low speed data Communication on Power Line (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
581
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
A new species of Mongolodiaptomus Kiefer, 1938 from northeast Thailand and a key to the species (Crustacea, Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
582
นางสาวพิมพ์นารา รามางกูร
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม \r\nStudent’ Satisfaction towards Service Quality of Educational Services System \r\nof That Phanom College, Nakhon Phanom University\r\n (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
583
นางสาวพิมพ์นารา รามางกูร
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม \r\nStudent’ Satisfaction towards Service Quality of Educational Services System \r\nof That Phanom College, Nakhon Phanom University\r\n (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
584
นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์
ความวิตกกังวลในการพูดภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
585
นางสาวสุภธิดา สุกใส
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนยุติธรรมภายใต้ประเทศไทย 4.0 (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
586
นายนิพนธ์ กัลยาเรือน
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนยุติธรรมภายใต้ประเทศไทย 4.0 (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
587
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
การศึกษาระบบป้องกันการโจมตีเวปไซต์ด้วยการใช้ไฟร์วอลล์แบบโปรแกรมประยุกต์ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
588
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
การศึกษาระบบป้องกันการโจมตีเวปไซต์ด้วยการใช้ไฟร์วอลล์แบบโปรแกรมประยุกต์ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
589
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์กลางสำหรับข้อมูลปริมาณมากเพื่อการจัดการและการดำเนินงาน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
590
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์กลางสำหรับข้อมูลปริมาณมากเพื่อการจัดการและการดำเนินงาน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
591
นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรมภายใต้ประเทศไทย 4.0 (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
592
นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์
เหตุผลในการเลือกเรียนต่อสาขาภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
593
นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ
ความต้องการการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวในประเทศไทยของกลุ่มนักท่องเที่ยวเกษียณอายุชาวจีน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
594
นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
Metaphorical meaning of Love in Leelawadee : A Woman in a Thai Buddhist Love Novel (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
595
นางสาวสุภธิดา สุกใส
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญิติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ........ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
596
นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
597
นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
598
นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
599
นายพัฒนพงศ์ ติระ
การท่องเที่ยวศาสนสถานของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ในเขตพื้นที่จังหวัดกลุ่มสนุก (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
600
นายกาญจน ศาลปรีชา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
601
นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
602
นางสาวเขมิกา ทองเรือง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
603
ผศ.วีรธรรม ไชยยงค์
เครื่องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากพลังงานแบบผสมผสาน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
604
นายสำราญ วิเศษ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชาวไทยแสก จังหวัดนครพนม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
605
นายสำราญ วิเศษ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชาวไทยแสก จังหวัดนครพนม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
606
นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
Potential Analysis of Nakhon Phanom for Special Economic Zone Establishment (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
607
นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านหัวแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
608
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
สภาพ ปัญหา แนวทางแก้ปัญหาและผลกระทบจากผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยะบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
609
นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ
การศึกษาแนวทางการจัดทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนอย่างยั่งยืนในการเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
610
นางสาวเขมิกา ทองเรือง
การพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้. (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
611
นางสาวเขมิกา ทองเรือง
การเตรียมความพร้อมชุมชนเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
612
ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
Simulation of Magnetic Footprints for Heat Assisted Magnetic Recording (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
613
นางสาวเขมิกา ทองเรือง
บทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน\r\nRole And Duty Of Subdistrict Headmen And Village Headmen To Community Development (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
614
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
การวางแผนเพื่อการบริหารโครงการในองค์การ\r\nPlanning For Project Management In The Organization (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
615
นายคณิน เชื้อดวงผุย
การพัฒนาศักยภาพและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ระยะที่ 2 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
616
นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
การรับรู้และการนำเสนอภาพตัวแทนของชนบทผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
617
นายคณิน เชื้อดวงผุย
การศึกาาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขต \"เมืองดบราณเวียงคุก\" อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
618
นางสาวทิฆัมพร สิงโตมาศ
การสื่อสารออนไลน์กับสุขภาพจิตของวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
619
นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ
นโยบายการแก้ไขปัญหาช้างในชุมชนช้างเลี้ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทย (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
620
นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ
นโยบายการแก้ไขปัญหาช้างในชุมชนช้างเลี้ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทย (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
621
นายอนุวัฒน์ พลทิพย์
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
622
นางกชกร เดชะคำภู
การประเมินมูลค่าน้ำชลประทานดครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
623
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
624
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
625
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
626
นายกาญจน์ หงษ์มณีรัตน์
The Lifestyle Adjustment of the Agricultural Community to Cope with the Expansion of Urban Community : A Case Study of Baan Noen Sa-ard, Na Rat Khwai Sub-district, Muang District, Nakhon Phanom Province, Thailand (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
627
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กร\r\nHuman Resource Development For Organizational Development (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
628
นางสาวชนิดา ยุบลไสย์
EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON LYCHEE NP.1 FARMING IN KHAM TAO SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT NAKHON PHANOM/International Conference on Environmental Management & Sustainable Development (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
629
นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
การศึกษาการใช้พลังงานและศักยภาพการประหยัดพลังงานในห้างสรรพสินค้า (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
630
นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
Potential Energy Conservation in Air washer system (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
631
นายบุญเติม อุ่นวิเศษ
Development of Problem-Solving Abilities by a D.C.Compound Generator Experiment (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
632
ผศ.วีระ รัตนงาม
An analysis of the Solar Tracking Efficiency System for White Led-based Lighting (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
633
ผศ.ณัฐชนันท์ ปลายเนตร
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
634
นายสิริวัฒน์ นิลวัฒน์
Simulation Model of Air Conditioning System Circuit (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
635
นายสิริวัฒน์ นิลวัฒน์
Sensing the Partial Discharge in High Voltage Transformers (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
636
นายสิริวัฒน์ นิลวัฒน์
Development of Systematic Model of Preventing Thunderboit (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
637
นายสิริวัฒน์ นิลวัฒน์
การพัฒนาเครื่องอัดเชื้อเห็ด (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
638
นายพันตรี โคมพิทยา
An Integrable CMOS-Based True RMS-DC Converter (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
639
นายสมยศ สีแสนซุย
Development of Vegetable\'s Toxin Detectors (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
640
นายสมยศ สีแสนซุย
Laboratory Development ofTransformer Using Discovery Learning (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
641
นายดิษฐวัฒน์ ทองสุข
The Factors Affecting English Speaking Skill of First Year Engineering Undergraduate Students at That Phanom College,Nakhon Phanom University. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
642
นายดิษฐวัฒน์ ทองสุข
Academic English Reading Proficiency and problem of Science Oriented Undergraduate Students at That Phanom College, Nakhonphanom University. (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
643
นายสิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
การพัฒนาเครื่องรีดลิ้นแคนควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
644
นายประสพสุข สร้อยทอง
การออกแบบและประสิทธิภาพเตานึ่งก้อนเเชื้อเห็ด (Cube Mushroom Steaming Oven Design and Performance) (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
645
นายประสพสุข สร้อยทอง
การออกแบบระบบ Air Washer แบบอัตโนมัติด้วยระบบ PLC (The Design of Airwasher Automatic Control System by PLC) (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
646
นายประสพสุข สร้อยทอง
ชุดสาธิตลิฟต์จอดรถกึ่งอัตโนมัติ โดยสั่งงานด้วยโปรแกรม Excel และควบคุมระบบด้วย PLC (The design demonstration set an automatic parking the easy use of the Excel program and control PLC) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
647
นายสุคนธ์ เมืองโคตร
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์ (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
648
นายประสพสุข สร้อยทอง
การออกแบบเครื่องฟักไข่จิ้งหรีดแบบอัตโนมัติ (Invention of Automatic Cricket Incubator) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
649
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
650
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องรายการปรับปรุง \r\nของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม\r\n (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
651
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
652
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายไร้สายบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
653
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การพัฒนาเครื่องรีดลิ้นแคนควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
654
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การพัฒนาและออกแบบชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วย Labview กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
655
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การพัฒนาตู้อบพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์และไฟฟ้า (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
656
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
Design of 2-Leg Inverter for Controlling of A Single Phase Induction Motor (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
657
นางนันตพร ศรีวิไล
พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
658
รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข
An improved the volume trace transform by a sub-micro pattern for solving the Gaussian noise image problem (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
659
รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข
A Multi-Stage Approch for Real Time Apeecd and Direction Estimations of Pedestrian (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
660
นายศราวุธ ไผ่แก้ว
การศึกษาค่าดัชนีการเดินเท้า : กรณีศึกษาคนเดินเล่นเกมส์โปเกม่อนโกริมฝั่งแม่น้าโขง จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
661
นายพงฬ์นธี มณีกุล
การพัฒนาระบบโทรมาตรวัดระดับน้าขนาดเล็กสาหรับคลองส่งน้าชลประทาน (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
662
นายศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู
การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวที่มีอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
663
นายศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอศกรีม ด้วยเทคนิคไคเซ็น กรณีศึกษาโรงงานผลิตไอศกรีม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
664
นางสาวจิราภรณ์ พรหมเทพ
ความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
665
นางสาวปราชญดา บูรพาอธิษฐาน
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ร้านกาแฟสด รูปแบบคีออส ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
666
นางสาวจิราพร ล้ำวงษ์
The Zika Virus Transmission Model (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
667
นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์
ทัศนคติด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถรางท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาแผนการจัดการการท่องเที่ยวในเขตตัวเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
668
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
A study of Ethanal Production by using wild sugarcane as raw material (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
669
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
A study of Ethanal Production by using wild sugarcane as raw material (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
670
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาการผลิตเอทานอลจากอ้อยป่า(หญ้าอ้อยหนู) (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
671
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาการผลิตเอทานอลจากอ้อยป่า(หญ้าอ้อยหนู) (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
672
นางสาวมัลลิกา โคมพิทยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วน และร้อยละ โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
673
นางสาวมัลลิกา โคมพิทยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วน และร้อยละ โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
674
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ขนาด 3.5 kW กรณีศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
675
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ขนาด 3.5 kW กรณีศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
676
นางสาวมัลลิกา โคมพิทยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
677
นางสาวมัลลิกา โคมพิทยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
678
นางสาวอาทิตยาพร ประสานพานิช
แนวทางการพัฒนาตลาดออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
679
นายรชต มณีโชติ
อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
680
นายรชต มณีโชติ
อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
681
นายรชต มณีโชติ
เครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมที่ใช้ในครัวเรือน (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
682
นายรชต มณีโชติ
เครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมที่ใช้ในครัวเรือน (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
683
นายรชต มณีโชติ
การพัฒนาเครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
684
นายรชต มณีโชติ
การพัฒนาเครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
685
ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
การรับรู้ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
686
ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า : การประเมินผลเชิงคุณภาพ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
687
ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ:ปัญหาที่คนใกล้ชิดมองข้าม (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
688
ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
การสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
689
ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
690
นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
มโนทัศน์สามีภรรยาภาพสะท้อนจากวรรณคดีพระอภัยมณี: บทวิพากษ์เพื่อการดูแลครอบครัวไทย (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
691
นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
พฤติกรรมสุขภาพสตรีในวิถีเวียดนาม: บทวิเคราะห์บริบทสังคมวัฒนธรรม\r\n (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
692
นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
การปฏิบัติการด้านจิตวิญญาณ: การภาวนาอธิษฐานตามหลักคริสต์ศาสนา (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
693
นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
การเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งตามประสบการณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
694
นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
695
นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
ความรู้และเจตคติในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
696
นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
697
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม\r\nในประเทศไทย (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
698
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม\r\nในประเทศไทย (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
699
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนปรับปรุง ในมาตรการเปลี่ยน\r\nเครื่องทำน้ำเย็น (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
700
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในวัดพระธาตุพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
701
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาศักยภาพการระบบผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ขนาด 3.5 kW\r\nกรณีศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
702
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหญ้าอ้อยหนู (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
703
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหญ้าอ้อยหนู (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
704
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้าโขง : กรณีศึกษาบริเวณชายฝั่งแม่น้าโขง\r\nอ.ธาตุพนม จ.นครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
705
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาสมรรถนะการผลิตพลังงานของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา\r\nขนาด 25.2 kWp กรณีศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
706
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ(แบบไม่ต้องลงทุน)\r\nกรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน สปป.ลาว (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
707
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
The Energy Saving in Air Condition System of Thailand Building and Factories (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
708
นายหฤษฎ์ คล่องดี
A Study of Ethanol Production by Using Wild Sugarcane as Raw Material (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
709
นายหฤษฎ์ คล่องดี
A Study of Ethanol Production by Using Wild Sugarcane as Raw Material (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
710
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพีชที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุในหนองน้ำมาเป็นเชื้อเพลิง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
711
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพีชที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุในหนองน้ำมาเป็นเชื้อเพลิง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
712
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การศึกษาตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นแบบเทอร์โมไซฟอน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
713
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การศึกษาตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นแบบเทอร์โมไซฟอน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
714
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
Energy saving of cooling tower replacement by a mathematical model (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
715
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
การศึกษาตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นโดยรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอน (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
716
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพืชที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุในหนองน้ำมาเป็นเชื้อเพลิง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
717
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
The Energy Saving Potential in Thatphanom College, Thailand (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
718
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
The Case Study of Energy Saving Potential in the Ice Tube Plant, Thailand (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
719
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
The Potential of Biomass Energy in Nakhon Phanom Province (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
720
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
การศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ(แบบไม่ต้องลงทุน) กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน สปป.ลาว (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
721
นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะชุมชนนาราชควาย ตำบลนาราชควาย (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
722
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
Two new species of Elaphoidella (Copepoda, Harpacticoida) from caves in southern Thailand and a key to the species of Southeast Asia (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
723
นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ
ผลประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมธนาคารขยะในชุมชนนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
724
นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ
ศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ กรณีศึกษาชุมชนนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
725
นายแสงสุรีย์ พังแดง
Bioactivity enhancement of calcined kaolin geopolymer with CaCl2 treatment (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
726
ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
727
ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
728
ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ
แนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
729
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
การออกแบบแหล่งจ่ายไฟเดียวสำหรับวงจรขับเกตและวงจรควบคุมของอินเวอร์เตอร์สามเฟส (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
730
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
การเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้ระบบควบคุมไทรแอค (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
731
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
การสื่อสารข้อมูลความเร็วต่ำผ่านสายส่งกำลังโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
732
นางสาวดุษฎี ช่วยสุข
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา บ้านชีทวน (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
733
นางสาวดุษฎี ช่วยสุข
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา บ้านชีทวน (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
734
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
ทัศนคติและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวแบบซอง\r\nConsumer Attitude Towards and Acceptance of Green Tea Bag Products (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
735
ผศ.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
736
ผศ.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
737
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Owning ICT: Student use and ownership of technology (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
738
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
The survey research on How information technology is being used by the Universitys\' students. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
739
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Examining Student ICT Ownership, Use and Preferences towards Electronically Delivered Learning Resources at Two Thai Universities (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
740
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Mooc’s Barriers and Enables (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
741
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
The Study of a Lecturer\'s Characteristics Perceived as Desirable by it Students. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
742
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Who will be in my team (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
743
ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม
เสียงสะท้อนจากผู้สูญเสีย : ปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือของบิดามารดาต่อการสูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วย (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
744
นางสาวนริศรา เปรมศรี
การศึกษาสมรรถภาพทางกาย และสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครพนม (A study of health-related physical fitness and mental health among older adults in Muang district, Nakhon Phanom Province) (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
745
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
Core Level Photoelectron Spectroscopy Probed Heterogeneous Xenon/Neon Clusters (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
746
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
การวิเคราะห์โรคในยางพาราโดยใช้เทคนิคโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
747
นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์
ผลของการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนHigh-Flow nasal Cannula ใน ICUเด็ก โรงพยาบาลนครพนม/วารสารโรงพยาบาลสกลนคร (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
748
นายวัฒนา ศรีวรมย์
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
749
ผศ.บรรจง พลไชย
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสื่อสารและการนำเสนอ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
750
นางสาวชนาพร รัตนมาลี
Decline in the Abundance of Fish in the Main Triburaries of the Makong River in Upper Northeastern Thailand (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
751
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
การศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของซีรัมและเมือกปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
752
นายพฤทธิ์ คำศรี
Structural Insights into the Binding Interactions of 4-hydroxy-2-pyridones with M. tuberculosis InhA using Molecular Dynamics Simulations (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
753
นายพฤทธิ์ คำศรี
Rational Design of 4-Aminoquinolone Piperidine Amide as Potent DprE1 Inhibitors: Ligand and Structure Based Drug Design Approach (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
754
นายพฤทธิ์ คำศรี
Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives with\r\nM. tuberculosis GyrB using MD simulation and binding free energy calculation (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
755
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
PGPR induces resistance against soft rot on Chinese green mustard. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
756
นายสรพงศ์ อินธิแสง
การศึกษาการสร้างฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนเจอร์เมเนียมเพื่อใช้เป็นชั้นดูดกลืนแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนโครงสร้างเซลล์ซ้อน a-Si:H/a-SiGe:H (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
757
นายสรพงศ์ อินธิแสง
การศึกษาฟิล์มเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอน และการประยุกต์ใช้เป็นชั้นด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
758
นายสรพงศ์ อินธิแสง
การศึกษาฟิล์มพีไมโครคริสตัลไลน์ซิลิคอนออกไซด์และการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
759
นายสรพงศ์ อินธิแสง
Optimization of a-SiGe:H Films for using as the Bottom Cell of a-SiO:H/a- SiGe:H Tandem Solar Cell Structure/Optimization of a-SiGe:H Films for using as the Bottom Cell of a-SiO:H/a- SiGe:H Tandem Solar Cell Structure (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
760
นายสรพงศ์ อินธิแสง
Wide-Gap p- (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
761
นายสรพงศ์ อินธิแสง
Optimization of an i-a-SiOx:H absorber layer for thin film silicon solar cell applications (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
762
นายสรพงศ์ อินธิแสง
Development of thin film a-SiO:H/a-Si:H double-junction solar cells and their temperature dependence (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
763
นายสรพงศ์ อินธิแสง
Advantages of N-Type Hydrogenated Microcrystalline Silicon Oxide Films for Micromorph Silicon Solar Cells. Int. J. Photoenergy (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
764
นายสรพงศ์ อินธิแสง
Study of an Amorphous Silicon Oxide Buffer Layer for p-Type Microcrystalline Silicon Oxide/n-Type Crystalline Silicon Heterojunction Solar Cells and Their Temperature Dependence (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
765
นายสรพงศ์ อินธิแสง
Effect of the CO2/SiH4 Ratio in the p-?c-SiO:H Emitter Layer on the Performance of Crystalline Silicon Heterojunction Solar Cells (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
766
นายสรพงศ์ อินธิแสง
Band gap profiles of intrinsic amorphous silicon germanium films and their application to amorphous silicon germanium heterojunction solar cells (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
767
นายสรพงศ์ อินธิแสง
The role of hydrogenated amorphous silicon oxide buffer layer on improving the performance of hydrogenated amorphous silicon germanium single-junction solar cells (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
768
นายสรพงศ์ อินธิแสง
An intrinsic amorphous silicon oxide and amorphous silicon stack\r\npassivation layer for crystalline silicon heterojunction solar cells (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
769
นายสรพงศ์ อินธิแสง
High efficiency a-Si:H/a-SiGe:H tandem solar cells fabricated with the combination of V and U Shaped band gap profiling techniques (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
770
นางสาวนันทวรรณ คณะวาปี
Effects of seed priming on physiological responses of rice under salt stress (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
771
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
Salicylic acid-induced accumulation of biochemical components associated with resistance against Xanthomonas oryzae pv. oryzae in rice. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
772
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
Monitoring wheat mitochondrial compositional and respiratory changes using Fourier transform mid-infrared spectroscopy in response to agrochemical treatments. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
773
นางสาวนันทวรรณ คณะวาปี
Seed priming alleviated\r\nsalt stress effects on rice\r\nseedlings by improving\r\nNa+/K+ and maintaining\r\nmembrane integrity (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
774
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
Multi-population selective genotyping to identify soybean (Glycine max(L.) Merrr.) seed protein and oil QTLs. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
775
นายชัชวาล แสงฤทธิ์
ลักษณะประจำพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
776
นายชัชวาล แสงฤทธิ์
การประเมินพันธุ์มะเขือเทศต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลือง (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
777
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
การพัฒนารูปแบบการป้องกันสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรปลูกยาสูบ กรณีศึกษาชุมชนแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
778
นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว
Factors predicting postoperative symptom clusters after\r\nlumbar spine surgery (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
779
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Influence of CO Nanoparticles on Properties of Barium Zirconium Titanate Ceramic (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
780
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Students’ Perceptions of Problem Solving through a Pair Instruction Technique in Calculus Class. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
781
นางยอดรัก สายสิญจน์
การพัฒนาระบบขายสินค้าด้วยบาร์โค้ดสำหรบธุรกิจวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล\r\nกรณีศึกษา: ร้านชุลีพรวัสดุ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
782
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
การเพิ่มเสถียรภาพระบบพสิูจน์ตัวจริงด้วยการสําเนาฐานข้อมูล (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
783
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
การเพิ่มเสถียรภาพระบบพสิูจน์ตัวจริงด้วยการสําเนาฐานข้อมูล (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
784
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
ศึกษาการใช้รีเวิร์สพร็อกซี่ 2 \r\nขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบจากการโจมตีแบบ Denial-of-service attack. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
785
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
ศึกษาการใช้รีเวิร์สพร็อกซี่ 2 \r\nขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบจากการโจมตีแบบ Denial-of-service attack. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
786
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
การประยุกต์ใช้ TACACS+ เพื่อการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
787
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
การประยุกต์ใช้ TACACS+ เพื่อการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
788
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Synthesis of Aluminum - Doped TiO2 Nanotubes by Anodization Method (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
789
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Synthesis of Modified K0.5Na0.5NbO3 Powder by Molten-Salt Technique (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
790
ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี
การประเมินมูลค่าน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
791
ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
Wireless Heart Rate Monitoring System Using MQTT (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
792
ผศ.บรรจง พลไชย
ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนกีฬาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
793
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
รีเวิร์สพร็อกซี่ 2 ขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบการโจมตีเว็บไซต์แบบ Slowloris (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
794
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
รีเวิร์สพร็อกซี่ 2 ขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบการโจมตีเว็บไซต์แบบ Slowloris (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
795
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
กรณีศึกษารีเวิร์สพร็อกซี่เพื่อลดผลกระทบการโจมตีเว็บไซต์แบบ Slowloris (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
796
นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
กรณีศึกษารีเวิร์สพร็อกซี่เพื่อลดผลกระทบการโจมตีเว็บไซต์แบบ Slowloris (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
797
นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
Energy saving of cooling tower replacement by a mathematical model (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
798
นายบัวกัน สำราญ
Synthesis of Modified K0.5Na0.5NbO3 Powder by Molten-Salt Technique (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
799
นายบัวกัน สำราญ
Synthesis of Aluminum - Doped TiO2 Nanotubes by Anodization Method (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
800
ผศ.บรรจง พลไชย
การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
801
นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ
ปัญหาของกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
802
นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
การลดความสูญเสียในกระบวนการเชื่อมลวดวงจรไฟฟ้า โดยใช้กรอบแนวคิดของการบริหารความเสี่ยง (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
803
นายชาญวิช สุวรรณพงศ์
การพัฒนารั้วเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อติดตามและเฝ้าระวังโคเนื้อแบบปล่อยฝูงในพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
804
นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
805
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Quantum interference effects in biphenyl dithiol for gas detection (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
806
ผศ.ดร.อรดี พันธ์กว้าง
Insight into the structural requirements of aminopyrimidine derivatives for good potency\r\nagainst both purified enzyme and whole cells of M. tuberculosis: combination of HQSAR, CoMSIA, and\r\nMD simulation studies\r\n (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
807
ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว
Optimization for anthocyanin and antioxidant contents and effects of acidulants on purple corn cake containing corn silk powder qualities (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
808
ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ กกแก้ว
Optimal condition to remove mercury in yellowfin tuna protein isolates and ACE-inhibitory property of peptide prepared using commercial proteases (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
809
นางสาวเนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
การรับรู้ของช่างต่องานซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ\r\nจำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน EASA PART 145\r\nPERCEPTION OF MECHANIC OFFICERS TOWARD AIRCRAFT\r\nMAINTENANCE, BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO., LTD.\r\nTO RAISE THE STANDARD TO EASA PART 145 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
810
นางสาวเนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
การรับรู้ของช่างต่องานซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ\r\nจำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน EASA PART 145\r\nPERCEPTION OF MECHANIC OFFICERS TOWARD AIRCRAFT\r\nMAINTENANCE, BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO., LTD.\r\nTO RAISE THE STANDARD TO EASA PART 145 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
811
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
Development of low cost heart rate device for contribution rural local\r\nmedical in Nakhon Phanom province Thailand\r\n (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
812
นางสาวเนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
Competency on Independent Study of Master of Business Administration Students in Aviation Management Program of Nakhon Phanom University (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
813
นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
814
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความพึงพอใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อคุณภาพอุปกรณ์บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
815
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความพึงพอใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อคุณภาพอุปกรณ์บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
816
นางพัชนี จันทร์น้อย
การศึกษาความพึงพอใจของนักบิน A320 ต่อหลักสูตรทบทวน A320 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
817
นางพัชนี จันทร์น้อย
การศึกษาความพึงพอใจของนักบิน A320 ต่อหลักสูตรทบทวน A320 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
818
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
819
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
820
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความคิดเห็นของผู้โดยสารที่มีต่อภาพลักษณ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
821
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความคิดเห็นของผู้โดยสารที่มีต่อภาพลักษณ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
822
นางพัชนี จันทร์น้อย
การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
823
นางพัชนี จันทร์น้อย
การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
824
นางพัชนี จันทร์น้อย
การพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในการปฏิบัติงานบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
825
นางพัชนี จันทร์น้อย
การพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในการปฏิบัติงานบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
826
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความต้องการนำศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการบิน (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
827
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความต้องการนำศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการบิน (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
828
นางพัชนี จันทร์น้อย
การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
829
นางพัชนี จันทร์น้อย
การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
830
นางพัชนี จันทร์น้อย
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวางแผนและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
831
นางพัชนี จันทร์น้อย
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวางแผนและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
832
นายพงฬ์นธี มณีกุล
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมจำาลองการอบเหนียวเพื่อค้นหารูปทรงและอัตราส่วน ระยะห่างช่วงเสาต่อความลึกที่เหมาะสมในการออกแบบโครงข้อหมุนหลังคาเหล็ก โดยใช้โปรแกรม SSTAAD\r\n (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
833
ผศ.ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าในภาวะความไม่มั่นคงข้อเท้าเรื้อรังและความสามารถในการทรงตัวของเท้าข้างที่ถนัด (Comparisons of Ankle Functional Performance in the Chronic Ankle Instability and the Ability of Balance Control of the Dominant Foot) (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
834
นางพัชนี จันทร์น้อย
ปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
835
นางพัชนี จันทร์น้อย
ปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
836
นางพัชนี จันทร์น้อย
Brand Loyalty in low-cost Airline of Thailand (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
837
นางพัชนี จันทร์น้อย
Brand Loyalty in low-cost Airline of Thailand (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
838
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนคพนม ในสถานประกอบการ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
839
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนคพนม ในสถานประกอบการ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
840
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการบำบัดสีน้ำเสีย (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
841
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลส์สำหรับบำบัดความขุ่นในน้ำด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
842
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ผลของถ่านแกลบและหินฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตทางลำต้น และรากของยางพาราที่ปลูกใหม่ (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
843
ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์การรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
844
ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการตั้งครรภ์กับแบบแผนชีวิตในระยะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
845
ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะในตนเองกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพในระยะคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
846
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อแอโรโมแนส ในการเลี้ยงปลาโมง (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
847
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
Cloning, structural modelling and characterization of VesT2s, a wasp venom hyaluronidase (HAase) from Vespa tropica (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
848
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
การพัฒนาระบบสนับสนุนความปลอดภัยสำหรับหมวกจักรยาน. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
849
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
Development of Environmental Survey Robot for the Mekong River (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
850
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
คุณภาพน้ำบริเวณปากแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
851
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง เขตจังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
852
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Theoretical assessment of feasibility to sequence DNA through interlayer electronic tunneling transport at aligned nanopores in bilayer graphene (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
853
นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
Sanitation and Water Quality of the Pools at Institute of Physical Education, Yala (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
854
นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
Co-Metal Catalysts on SiO2-TiO2 for Methanol Production from CO2 –Effect of Preparation Methods (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
855
ผศ.พัชนี สมกำลัง
สื่อความหมายธรรมชาติ : เครื่องมือ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ \r\n\r\n (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
856
นายโกมล บุญแก้ว
ความพึงพอใจต่อการสอนสุขศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
857
นางสาวตรีนุช คำทะเนตร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการนวดฝีเย็บของหญิงตั้งครรภ์ (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
858
ผศ.พัชนี สมกำลัง
มโนทัศน์สามีภรรยาภาพสะท้อนจากวรรณคดีพระอภัยมณี : บทวิพากษ์เพื่อการดูแลครอบครัวไทย (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
859
ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม
พฤติกรรมของบิดามารดาชาวอีสานและชาวลาว\r\nต่อการสูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วย\r\n (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
860
ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม
พิธีกรรมเบิ่งวิญญาณ : การเยียวยาบิดามารดาที่มีภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียบุตร\r\n\r\n (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
861
ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์
ผลของการแสดงบทบาทสมมุติตุ๊กตาประดิษฐ์ต่อความกลัว ของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
862
ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
การสื่อสารกับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
863
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
864
นางสาวยุวดี สารบูรณ์
The Effect of Multifactorial Intervention Programs on Health Behavior and Symptom Control Among Community-Dwelling Overweight Older Adults With Knee Osteoarthritis. (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
865
ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
จำยอมเพื่อต่อชีวิต:การเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
866
ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
การเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งตามประสบการณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
867
ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
Social support and coping means: the lived experiences of Northeastern Thai women with breast cancer (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
868
นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม
เสียงของผู้สูงอายุ : ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะซึมเศร้า (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
869
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
A new species of the genus Elaphoidella Chappuis (Copepoda, Harpacticoida) from a cave in the south of Thailand (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
870
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
A new cave-dwelling copepod from northeastern Thailand (Cyclopoida: Cyclopidae) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
871
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
Two new species of Elaphoidella (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida) with comments on geographical distribution and ecology of harpacticoids from caves in Thailand (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
872
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
Groundwater-dwelling fauna in Southeast Asia (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
873
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
A new Bryocyclops Kiefer (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida) from karstic caves in Thailand (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
874
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
The first record of Bathynellacea from Thailand: a new genus and species of Parabathynellidae (Crustacea: Syncarida) (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
875
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
The first record of cave-dwelling Copepoda from Thailand and description of a new species: Elaphoidella namnaoensis, n. sp. (Copepoda, Harpacticoida) (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
876
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Effect of Sintering Temperature on Electrical Properties of SFN Ceramics doped with Al Prepared by a Solid-State Reaction Technique (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
877
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Dielectric and impedance measurements on (1-x)Ba(Fe1/2Ta1/2)\r\nO3-xBa(Zn1/3Ta2/3)O3 ceramics\r\n (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
878
นางสาวสาวิตรี เถาว์โท
The Effects of Using Jigsaw Model on Learning Achievement in Curriculum Development Subject of Undergraduate Students at Nakhon Phanom University.\r\n (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
879
นางสาวสาวิตรี เถาว์โท
A Study of Mathematical Learning Achievement in Exponential Function and Logarithmic Function of Mathayomsuksa 5 Students Through The Using of Project-based Learning Activities. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
880
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเขียวผสมใบเตยพร้อมดื่ม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
881
ผศ.บรรจง พลไชย
พฤติกรรมออกกำลังกายและปัจจัยเอื้อต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
882
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
ทัศนคติและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
883
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
เรื่อง ประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ชาเขียวหมู่บ้านนาจอก (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
884
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาและการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวหมู่บ้านนาจอก (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
885
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ชาเขียวหมู่บ้านนาจอก (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
886
นายบัวกัน สำราญ
Effect of Sintering Temperature on Electrical Properties of SFN Ceramics doped with Al Prepared by a Solid-State Reaction Technique (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
887
นายบัวกัน สำราญ
The Effect of Preparation Temperature of Electrolytes on Undoped and Ag-doped TiO2 Nanotube Structures (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
888
นายบัวกัน สำราญ
The Effect of Ultrasonic Treatment on the Morphology and Microstructure of TiO2 Nanotubes Prepared by DC Anodization (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
889
นายบัวกัน สำราญ
synthesis of TiO2 nanotubes and the effects of deionized water on their surface morphology and microstructure (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
890
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อและการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครพนม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
891
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
ผลของการบรรจุถุงสุญญากาศต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส้มปลาชะโด (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
892
นายปรัชญา ธงพานิช
Synthesis of TiO2 Nanotubes and the Effects of Deionized Water on their\r\nSurface Morphology and Microstructure (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
893
นายปรัชญา ธงพานิช
Growth and Characterization of Ammonium Dihydrogen Phosphate (ADP) Doped with H3BO3 Crystals Grown by Slow Evaporation Method (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
894
นายปรัชญา ธงพานิช
Growth and Characterization of Boric Acid Doped KDP Single Crystals Grow by Slow Evaporation Method (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
895
นายปรัชญา ธงพานิช
Low-Temperature Synthesis of Nanocrystalline ZnO Nanorods Arrays (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
896
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การประยุกต์ไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ด (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
897
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ กรณีศึกษาวิชา มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
898
นางสาวอาริยา สุริยนต์
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
899
นางสาวอาริยา สุริยนต์
Development of Mathematical Problem Solving Process through Reflection among Science Students (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
900
ผศ.บรรจง พลไชย
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
901
ผศ.บรรจง พลไชย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ ในอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
902
ผศ.บรรจง พลไชย
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนม.4 - ม.6 (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
903
ผศ.บรรจง พลไชย
การรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
904
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
การแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ (Microphaloides sp.) ในปูนา (Somanniathelpoca sp.) จากจังหวัดนครพนม ในปี 2558 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
905
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
Redescription of two species of cystidicolid nematodes (Spirurina: Cystidicolidae) from Notopterus notopterus (Osteichthyes) in Thailand ; Acta Parasitologica, 2016, 61(2), 278–280; ISSN 1230-2821 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
906
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
RHABDOCHONA (RHABDOCHONA) HYPSIBARBI N. SP.\r\n(NEMATODA: RHABDOCHONIDAE) FROM THE FRESHWATER CYPRINID FISH\r\nHYPSIBARBUS WETMOREI (SMITH) IN NORTHEAST THAILAND J. Parasitol., 99(2), 2013, pp. 297–302\r\n American Society of Parasitologists 2013 (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
907
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
New nematode species, Orientatractis mekongensis n. sp.\r\n(Atractidae) and Neosynodontisia suratthaniensis n. g., n. sp.\r\n(Pharyngodonidae) from freshwater fishes in Thailand (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
908
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารและการติดหนอนพยาธิในปลาสวายหนู (Helicophagus leptorhynchus Ng & Kottelat, 2000) ตามลำน้ำโขงเขตจังหวัดนครพนม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
909
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
ผลของขมิ้นชันที่มีต่อโรคจุดขาวในปลาสวาย ; วารสารแก่นเกษตร (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
910
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
Inhibitory Potential of Red Pepper (Capsicum frutescens Linn.) Against Streptococcus agalactiae Infection in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
911
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา: จังหวัดนครพนม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
912
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
การพัฒนาชุดป้องกันและควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
913
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
สือความหมายธรรมชาติ : เครื่องมือการท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
914
ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา
การผลิตยางพาราในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และแขวงคำม่วน สปป.ลาว (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
915
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
The Social Control of the Folk Healers in Northeastern Thailand : A Case Study of the Mor lum Pee Fa Group . (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
916
ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา
Do We Really Understand Problems of Rubber Farmers\r\nwith Small Areas in the Recent Extension Area in\r\nUpper Northeast Thailand?\r\n (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
917
ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา
เครื่องมือของพรานปลาในแม่น้ำสงครามตอนล่าง บ้านปากยามและบ้านตาลปากน้ำ จังหวัดนครพนม. . แก่นเกษตร, 43(พิเศษ 1), (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
918
ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา
เครื่องมือของพรานปลาในแม่น้ำสงครามตอนล่าง บ้านปากยามและบ้านตาลปากน้ำ จังหวัดนครพนม. . แก่นเกษตร, 43(พิเศษ 1) (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
919
ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา
ปลาในแม่น้ำสงครามตอนล่าง : การหา การหาย และการทดแทน.. แก่นเกษตร, 43(พิเศษ 1) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
920
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
ผลของวิธีการเตรียมก่อนการอบแห้งต่อคุณภาพของชาเขียวผง\r\nEffect of Pretreatment Methods Prior to Drying on Quality of\r\nGreen Tea Powder (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
921
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
ผลของสารให้ความหวานต่อคุณภาพของชาเขียวผสมใบเตยพร้อมดื่ม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
922
นางสาววิชุดา ตามัย
Design of Solar Energy Drying Machine Suits Drying Greentea. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
923
นางสาววิชุดา ตามัย
Design of Solar Energy Drying Machine Suits Drying Greentea. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
924
ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา
The last and largest of Cephalanthus tetrandra freshwater swamp forest in Northeast Thailand: Natural resource appreciation and management of local community (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
925
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเขียวผสมใบเตยพร้อมดื่ม \r\nProduct Development of Green Tea with Pandanus palm (Pandanus tectorius) \r\nReady-to-drink Tea\r\n (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
926
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Dielectric properties of Sr1-xBaxFe0?5Nb0?5O3; (x=0.0, 0.1 and 0.2) ceramics prepared by the molten salt technique and their electrode effects (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
927
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
DNA barcoding is an effective tool for differentiating Pisolithus species from Macedonia (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
928
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
The isolation of two new lanostane triterpenoid derivatives from the\r\nedible mushroom Astraeus asiaticus (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
929
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
Taxonomic consideration of the Japanese red-cap Caesar\'s mushroom based on morphological and phylogenetic analyses (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
930
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
Effect of N fertilizer application on sugarcane residue decomposition (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
931
ผศ.วีรธรรม ไชยยงค์
การเพิ่มเสถียรภาพระบบพิสูจน์ตัวจริงด้วยการสำเนาฐานข้อมูล (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
932
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
Effect of biochar amendment on soil fertility and lowland rice yield in Nakhon Phanom Province (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
933
นายอนวัทย์ ผาลี
Experimental Life History and Biological Characteristics of Fasciola gigantica (Digenea: Fasciolidae) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
934
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
การใช้ถ่านปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
935
นายธนพัฒน์ สุระนรากุล
การเลี้ยงไก่ไข่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกลาง จังหวัดนครพนม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
936
นายธนพัฒน์ สุระนรากุล
การเลี้ยงไก่ไข่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกลาง จังหวัดนครพนม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
937
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ผลของถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ และแกลบต่อผลผลิต และประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
938
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ถ่านชีวภาพ : การกักเก็บคาร์บอน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน. (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
939
นายนิคม ศรีหะมงคล
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารที่ใช้ผลิตยางก้อนถ้วย ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของยางก้อนถ้วย\r\nEfficiency comparison of coagulation agents on product and quality of latex cup lump\r\n (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
940
นายนิคม ศรีหะมงคล
การศึกษาประสิทธิภาพของสารที่ทำให้ยางแข็งตัวแบบที่ไม่ใช้กรด\r\nStudy on efficiency of non-acidity coagulants for para-rubber coagulation\r\n (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
941
นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตชายแดนไทย-ลาว (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
942
นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของกล่มอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
943
นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง
การเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งตามประสบการณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
944
นางสาวรัตติยา ทองอ่อน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตชายแดนไทย-ลาว (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
945
นางสาวรัตติยา ทองอ่อน
\r\nการเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลเเละผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งตามประสบการณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
946
นางสาวรัตติยา ทองอ่อน
\r\nกลยุทธ์ในการส่งเสริมความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี: การทบทวนวรรณกรรม (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
947
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
948
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Observation of very high dielectric constant in Sr(Fe1-xAlx)0.5Nb0.5O3 ceramics prepared by molten salts technique (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
949
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Microstructure and dielectric properties of SrFe0.5Nb0.5O3 – BaTiO3 ceramics”, Ceramics International (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
950
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Dielectric properties of modified SrFe0.5Nb0.5O3 ceramics prepared by solid-state reaction technique (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
951
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Dielectric properties of (1-x)SrFe1.2Nb1/2O3 – xBaZn1/3Ta2/3O3 ceramics (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
952
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Preparation and dielectric properties of Sr1-xCaxFe0.5Nb0.5O3; (x = 0.0, 0.1 and 0.2) ceramics (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
953
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Effects of dwell time sintering on microstructure, piezoelectric and mechanical properties of modified BNT-based ceramics (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
954
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Dielectric and mechanical properties of mullite/modified BaTiO3 composites (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
955
นายธนเทพ ปะตังถาเน
The effects of sintering temperature on the dielectric properties of Sr(Fe0.5Nb0.5)O3 doped with Ba(Zr0.25Ti0.75)O3 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
956
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Preparation and electrical behaviour of BaCeO3 ceramics (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
957
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Effects of electrode on dielectric properties of barium iron niobate ceramics doped with gallium oxide (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
958
นางสาวเนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า\r\nของธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย\r\n(THE MODEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INFLUENCING BRAND EQUITY OF MOBILE PHONE SERVICE PROVIDERS IN THAILAND) (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
959
นางสาวเนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
ปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการที่มีผลกระทบต่อการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AEC)\r\nในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (FIVE-FORCED MODEL FACTORS AFFECTING LOW COST\r\nAIRLINES BUSINESS UNDER ASEAN ECONOMIC \r\nCOMMUNITY (AEC))\r\n\r\n (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
960
นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
961
นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร
เจตคติต่อหน้าที่เลขานุการในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
962
นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร
พฤติกรรมการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปี 2550)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
963
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
ความหลากชนิดของปลาในแมน้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
964
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
ความหลากชนิดของปลาบริเวณปากแม่น้ำสงคราม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
965
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช่น้ำร่วมกับน้ำมันพืชเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิง (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
966
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช่น้ำร่วมกับน้ำมันพืชเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิง (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
967
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช่น้ำร่วมกับน้ำมันพืชเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิง (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
968
นายชาญวิช สุวรรณพงศ์
The Prototype of Relative Humidity and Temperature Measurement System for Reducing Fungus Occurrence inside Building. (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
969
นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
Building citizenship towards people for promoting the participation in formulation public policy (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
970
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
พิจิตรา ทีสุกะ.(2556).การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์สร้างเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 - มีนาคม พ.ศ.2556 ISSN 1686 – 3089.13 หน้า. (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
971
นายศุภกร ศรเพชร
การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ : กรณีกลุ่มเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง\r\nDEVELOPING INSTRUCTIONAL LEADERSHIP : NATHON POONPANG NETWORK \r\n (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
972
นายศุภกร ศรเพชร
การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ : กรณีกลุ่มเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง\r\nDEVELOPING INSTRUCTIONAL LEADERSHIP : NATHON POONPANG NETWORK \r\n (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
973
ผศ.ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิผล (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
974
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
Above- and Below-Ground Ectomycorrhizal Diversity\r\nin a Pine-Oak Forest in Northeastern Thailand (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
975
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
Global diversity and geography\r\nof soil fungi (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
976
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
Ectomycorrhization of Tricholoma matsutake with\r\nAbies veitchii and Tsuga diversifolia in the subalpine\r\nforests of Japan (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
977
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
A New Representative of Star-Shaped Fungi: Astraeus\r\nsirindhorniae sp. nov. from Thailand (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
978
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
Astraeus: hidden dimensions (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
979
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
Rechecking of the genus Scleroderma (Gasteromycetes) from\r\nMacedonia using barcoding approach (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
980
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Crystal structure of the pressure-induced metallic\r\nphase of SiH4 from ab initio theory (ปี 2551)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
981
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Cumulene molecular wire conductance from first principles (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
982
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Transverse Conductance of DNA Nucleotides in a Graphene Nanogap\r\nfrom First Principles (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
983
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Interference effects in phtalocyanine controlled by H-H tautomerization: Potential two-terminal\r\nunimolecular electronic switch (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
984
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Mechano-switching devices from carbon wire-carbon nanotube junctions (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
985
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Double-functionalized nanopore-embedded gold electrodes for rapid DNA\r\nsequencing (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
986
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Hydrogen adsorption of Be-, Zn-, and Cd-zeolitic imidazolate framework-23:\r\nA comparative study (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
987
ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
Highly Sensitive and Selective Gas Detection Based on Silicene (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
988
ผศ.ดร.อรดี พันธ์กว้าง
Synthesis and\r\namino acids complexation of tripodal hexasubstituted benzene chiral receptors. (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
989
ผศ.ดร.อรดี พันธ์กว้าง
Key\r\nStructures and Interactions for Binding of Mycobacterium tuberculosis Protein Kinase B\r\nInhibitors from Molecular Dynamics Simulation. (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
990
ผศ.ดร.อรดี พันธ์กว้าง
Insight into the structural\r\nrequirements of aminopyrimidine derivatives for good potency against both purified enzyme\r\nand whole cells of M. tuberculosis: Combination of HQSAR, CoMSIA, and MD simulation\r\nstudies. (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
991
ผศ.ดร.อรดี พันธ์กว้าง
Elucidating structural\r\nbasis of benzofuran pyrrolidine pyrazole derivatives for enhancing potency against both the\r\nInhA enzyme and intact M. tuberculosis cells: a combined MD simulations and 3D-QSAR\r\nstudy (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
992
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
การสำรวจและเพาะเลียงเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากินได้ในเขตอำเภอเมืองและ\r\nอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
993
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
การสำรวจและเพาะเลียงเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากินได้ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอดงหลวง\r\nจังหวัดมุดกาหาร (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
994
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
การสำรวจและเพาะเลียงเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากินได้ในเขตอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
995
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
คุณภาพน้าของแม่น้าโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
996
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
Plant extract activities against the fibroblast cell lysis\r\nby honey bee venom (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
997
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
Bacterial Overexpression of Recombinant\r\nHeteroscorpine-1 (rHS-1), a Toxin from Heterometrus laoticus Scorpion Venom: Trends for Antibacterial Application and Antivenom Production (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
998
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
Heteromtoxin (HmTx), a novel heterodimeric phospholipase A2 from Heterometrus laoticus scorpion venom (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
999
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
Functionalized nanoparticles in aqueous surroundings probed by X-ray photoelectron spectroscopy. (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1000
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
On the Origins of Core-Electron Chemical Shifts of Small Biomolecules in Aqueous Solution: Insights from Photoemisson and ab Initio Calculations of Glycine(aq). (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1001
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
The Protonation State of Small Carboxylic Acids at the Water Surface from Photoelectron Spectroscopy. (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1002
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
Cations Strongly Reduce Electron Hopping-Times in Aqueous Solutions. (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1003
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
Ionic-Charge Dependence of tie Intermolecular Coulombic Decay Time Scale for Aqueous Ions Probed by the Core-Hole Clock. (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1004
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
Bond Breaking, Electron Pushing and Proton Pulling: Active and Passive Roles in the Interaction between Aqueous Ions and Water as Manifested in the O 1s Auger Decay. (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1005
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
X-ray Photoelectron Spectroscopy Studies of Nitrogen and Sulfur Ions in Aqueous Solutions. (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1006
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
การใช้แสงซินโครตรอนศึกษาของเหลวด้วยเทคนิคโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี. (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1007
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
No signature of contact ion pairs in the K 2p Auger spectra of highly concentrated potassium halide solutions. (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1008
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
Low Cost Paper-based and Capillary Tube-based Microfluidic Systems (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1009
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
ปริมาณสารฟีนอลรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดมะฮอกกานีใบใหญ่ (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1010
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอาหารแข็งสําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1011
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากอ้อยเลาโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1012
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
การพัฒนาและการศึกษารูปแบบการให้ธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1013
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
Use of a Hexasubstituted Benzene Scaffold in Developing Multivalent HIV-1 Integrase Inhibitors (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1014
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
Synthesis and Amino Acids Complexation of Tripodal Hexasubstituted Benzene Chiral Receptors (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1015
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
Purification and structural characterization of phospholipase A1, Vespapase (Ves a 1), from Thai banded tiger wasp, Vespa affinis venom (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1016
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
Characterization of the allergen Sol gem 2 from the fire ant venom, Solenopsis geminata (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1017
นายธนภัทร มาลีลัย
A current-mode current analog multiplier based on current controlled CCTA (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1018
นายธนภัทร มาลีลัย
ระบบควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ด้วยอาร์ดุยโน่ Robot motion control system with Arduino (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1019
นายธนภัทร มาลีลัย
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18F8720 ในการควบคุมหุ่นยนต์ “Application use Microcontroller of PIC 18F8720 in Control Robot” (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1020
นายธนภัทร มาลีลัย
Current Controlled Voltage-mode Universal Filter with High Input Impedance (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1021
นายธนภัทร มาลีลัย
Floating Inductance Simulator Using Single CCCCTA (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1022
นายอภิวัติ แก้วส่อง
Nakhon Phanom University\'s Researcher Database Development (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1023
นายอภิวัติ แก้วส่อง
Using Educational Computer Games in Thai Engineering Education (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1024
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
A current-mode current analog multiplier\r\nbased on current controlled CCTA (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1025
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
Onthe realization of CMOS Current-Controlled Current Conveyor\r\nTransconductance Amplifier (CCCCTA) with Linear Control of gm (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1026
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
A Voltage-Mode First Order Allpass Filter Based\r\non VDTA (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1027
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
CCCFTA Based Electronically Controllable Current-mode Universal\r\nBiquadratic Filter (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1028
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
Realization of Current-mode Quadrature Oscillator\r\nBased on Third Order Technique (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1029
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
High Input Impedance Current Controlled Voltage-mode Universal Filter Using DDCC and OTA (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1030
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
Electronically Tunable Low-Component-Count Current-Mode\r\nBiquadratic Filter Using CFTAs (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1031
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
วงจรกำเนิดสัญญาณซายน์ควอเดรเจอร์โหมดกระแสที่ใช้ CCCDTA กับ CCCII (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1032
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
RLC parallel based High Output Impedance Currentmode\r\nUniversal Filter Using OTAs (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1033
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
Electronically Tunable Current-Mode Tow-Thomas\r\nFilter Employing Single Active Element and\r\nGrounded Capacitors (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1034
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
Electronic Controllable Voltage-mode Multi-function\r\nFilter Using Single CCCDTA and Grounded\r\nCapacitors (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1035
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
An Ultra Low-Power Fully Differential Operational\r\nTransconductance Amplifier (FD-OTA) Operating in\r\nWeak-inversion Region and Its Applications (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1036
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
An Electronically Controllable Instrumentation Amplifier Based on CC-CFAs (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1037
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
High Output-impedance current-mode Oscillator Based-on CCIIs (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1038
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
High Output-impedance Current-mode Quadrature Oscillator Using\r\nSingle MO-CCCDTA (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1039
ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
Current-mode KHN Filter Using Single CC-CCTA (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1040
ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
ระบบควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ด้วยอาร์ดุยโน่\r\nRobot motion control system with Arduino (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1041
ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18F8720 ในการควบคุมหุ่นยนต์\r\n“Application use Microcontroller of PIC 18F8720 in Control Robot” (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1042
ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
การประยุกต์ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) ช่วยในการจัดการความรู้\r\nวิชา ปฏิบัติเทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1043
ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
Current-mode KHN Filter Using Single CC-CCTA (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1044
นายพงฬ์นธี มณีกุล
การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนโดยอัตโนมัติ :การออกแบบโครงข้อหมุนรูปทรงโค้งที่มีน้ำหนักเบาที่สุด ด้วยอัลกอริทึมจำลองการอบเหนียว \r\n (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1045
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
Warning cardiac patients using wireless communication. (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1046
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
A Case study of Power Loss on Sub-distribution Feeder\r\nin Ratchathani University\r\n (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1047
รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข
Improving TV Image Denoising on Images with Intensive Gaussian Noise using Bilateral Filter and Fuzzy C means (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1048
นางสาววิชุดา ตามัย
Effect of Cover Shape for Germinated Brown Rice Drying Machine with Solar Energy on Internal Temperature Distribution (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1049
นางสาววิชุดา ตามัย
Effect of Cover Shape for Germinated Brown Rice Drying Machine with Solar Energy on Internal Temperature Distribution (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1050
ผศ.วิทยา บุญสุข
การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ Applying for Classifying System of Rubber Quality Using Technique of Color Average (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1051
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนเพื่อประหยัดพลังงาน (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1052
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาไมโครโปรเซสเซอร์โดย การปรับรูปแบบการสอน (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1053
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ โดยการใช้แบบจำลองการทำงานและการปฏิบัติจริง (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1054
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
การจัดลำดับการทำงานประสานสัมพันธ์ของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางอย่างเหมาะสม ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบวงรอบ (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1055
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
การเตรียมความพร้อมและติดตามผลการทดสอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1056
นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
ต้นแบบเครื่องนับหยดน้ำเกลือโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1057
นายเอกพงษ์ คงสมบัติ
A study of Photonic Crystals Bending Waveguide Laser Tip for Dental Treatments (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1058
นายพันตรี โคมพิทยา
Analog to Digital Converter by u-law with 3 Bit (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1059
นายณัฐพงษ์ เกตวงษา
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 โดยการให้นักเรียนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ในรายวิชา ของนักเรียนระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1060
ผศ.วีรธรรม ไชยยงค์
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1061
ผศ.วีรธรรม ไชยยงค์
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบพิสูจน์ตัวจริงแมคแอดเดรชโดยใช้แคชในซอฟต์แวร์ฟรีเรเดียส (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1062
ผศ.วีรธรรม ไชยยงค์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เพื่อติดตามและระบุตาแหน่งโคเนื้อในภาคปศุสัตว์ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1063
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การพัฒนาเครื่องเชื่อมประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1064
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
ต้นแบบรถจักรยานไฟฟ้าพลังงานป้อนกลับโดยการสั่นสะเทือน (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1065
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การควบคุมรถเกี่ยวข้าววางรายพลังงานไฟฟ้า (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1066
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการควบคุมสัญญาณพัลส์ (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1067
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การพัฒนาเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ กรณีศึกษาการเกิดสภาวะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลย์ (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1068
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การออกแบบและพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าโดยใช้วิธีการควบคุมความเร็วสัญญาณพัลส์ (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1069
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1070
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การออกแบบและสร้างเครื่องต้มน้ำด้วยวิธีเหนี่ยวนำความร้อน:กรณีศึกษาเตาต้มก๋วยเตี๋ยวโดยใช้พลังงานความร้อนแบบเหนี่ยวนำ (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1071
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานในห้องปฏิบัติการ (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1072
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การออกแบบและหาประสิทธิภาพตู้อบแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิ (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1073
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การออกแบบและสร้างเตาอบโลหะควบคุมด้วย PID (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
1074
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานเครื่องผสมน้ำยาล้างจานกึ่งอัตโนมัติ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.