งานวิจัย

ที่ เจ้าของงาน ชื่องานวิจัย
1
พันจ่าเอกวัลลภ บุญทานัง
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดนครพนม (ปี 2563)
วันที่สร้าง 25 ก.พ. 2563 เวลา 10:08:19 น.
2
นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม
การสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 11 ก.พ. 2563 เวลา 11:11:08 น.
3
นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม
การสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 11 ก.พ. 2563 เวลา 11:11:08 น.
4
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นติดตามและดูแลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานบนสมาร์ทโฟน (ปี 2561)
วันที่สร้าง 12 ธ.ค. 2562 เวลา 13:07:36 น.
5
นายกำพร ประชุมวรรณ
การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั่น (ปี 2562)
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2562 เวลา 17:54:13 น.
6
ผศ.วิทยา บุญสุข
การประยุกต์ระบบรู้จําใบหน้าสําหรับกล่าวต้อนรับอัตโนมัติ Applying Face Recognition System For Automatic Welcome (ปี 2561)
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2562 เวลา 11:28:02 น.
7
ผศ.วิทยา บุญสุข
Fire Warning System By Infrared Thermography Camera (ปี 2561)
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2562 เวลา 11:08:31 น.
8
ผศ.วิทยา บุญสุข
การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณหภูมิจากกล้องความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ (ปี 2562)
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2562 เวลา 11:00:56 น.
9
นางสาวยุพเรศ โจมแพง
The Innovation of JVP (ปี 2561)
วันที่สร้าง 30 ต.ค. 2562 เวลา 08:32:52 น.
10
นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการตามรูปแบบ 2 (CPA) ร่วมกับการใช้เกม ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในหัวข้อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร (ปี 2562)
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2562 เวลา 20:19:59 น.
11
นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์
ผลของการใช้ผ้าห่อนิดๆพิชิตตัวเหลืองและการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ต่อระดับบิลลิรูบินในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ (ปี 2556)
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2562 เวลา 20:11:55 น.
12
ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์
Performance Analysis of Six Coils Monopole and Eight Pole Neodymium Magnet Generator (ปี )
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2562 เวลา 15:34:24 น.
13
พันจ่าเอกวัลลภ บุญทานัง
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2562 เวลา 15:09:21 น.
14
พันจ่าเอกวัลลภ บุญทานัง
สิมพื้นถิ่นวัดโกศลมัชฌิมาวาส: ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2562 เวลา 14:20:47 น.
15
พันจ่าเอกวัลลภ บุญทานัง
ภูมินามของหมู่บ้านในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2562 เวลา 14:16:51 น.
16
นายสุรนารถ สุพรรณ
การควบคุมอุณหภูมิด้วย Lot (ปี 2562)
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2562 เวลา 08:24:17 น.
17
นายสมพร กงนะ
การสารวจความต้องการผักสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี )
วันที่สร้าง 06 ก.ย. 2562 เวลา 12:00:09 น.
18
นายสมพร กงนะ
การสารวจความต้องการผักสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี )
วันที่สร้าง 06 ก.ย. 2562 เวลา 12:00:09 น.
19
นายอธิราชย์ นันขันตี
รูปแบบการพัฒนาฐานทุนวัฒนธรรมสู่การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มคนจนเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
20
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
21
นางสาวอาริยา สุริยนต์
การบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา : ความรู้ของครูเกี่ยวกับเนื้อหาและตัวนักเรียนในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษา ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
22
นายปรมะ แขวงเมือง
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
23
นายธนเทพ ปะตังถาเน
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
24
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
การพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
25
นายสมชัย วะชุม
การศึกษาเตาชีวมวลเพื่อใช้ร่วมกับตู้อบแห้งในการลดความชื้นต้นกก (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
26
นายสมชัย วะชุม
การศึกษาเตาชีวมวลเพื่อใช้ร่วมกับตู้อบแห้งในการลดความชื้นต้นกก (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
27
นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวของบ้านพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
28
นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวของบ้านพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
29
นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร
การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
30
นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร
การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
31
นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
อัตลักษณ์ชุมชนสู่การประกอบสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชนเผ่าไทกวน ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (The Community Identity toward the Construction of Cultural Attractions of Ti Guan Tribe in Na Ton, That Phanom District, Nakhon Phanom Province) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
32
นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
อัตลักษณ์ชุมชนสู่การประกอบสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชนเผ่าไทกวน ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (The Community Identity toward the Construction of Cultural Attractions of Ti Guan Tribe in Na Ton, That Phanom District, Nakhon Phanom Province) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
33
นายคณิน เชื้อดวงผุย
โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพ จังหวัดนครพนม (ปี 2563)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
34
นายคณิน เชื้อดวงผุย
โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพ จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
35
นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
โครงการศึกษาการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
36
นายกาญจน์ หงษ์มณีรัตน์
โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแทนคุณแผ่นดิน จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
37
นายวรมิญช์ พันธุรัตน์
คุณภาพน้ำประปาและการประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำประปา มหาวิทยาลัยนครพนม กรณีศึกษา พื้นที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเนินสะอาด (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
38
นางสาววัชรี แซงบุญเรือง
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่การศึกษาแถบลุ่มน้ำโขง (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
39
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
: Guidelines for Development and Inheritance of Pottery Production at Ban Klang, NonTarn Sub-district, ThaUthen District, Nakhon Phanom (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
40
นายสมชาติ โสนะแสง
การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับเครื่องจักรกับเดิมในการเลี้ยงโคขุนบ้านหนองเทาใหญ่ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
41
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อดึงดูดรายได้ จากประเทศเพื่อนบ้าน “กิจกรรมศึกษาและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดสนุกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน (แขวงคำม่วน สปป. ลาว)” ; งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
42
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
43
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
โครงการการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงบนเส้นทางสายR8 และ R12 Linkage Routes of World Heritage Tourism in the Greater Mekong Sub-region;GMS on the route of R8 and R12 (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
44
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
โครงการกระบวนการสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม THE RETRIEVING COMMUNITY IDENTITY FOR COMMUNITY TOURISM IN PIMAN VILLAGE, NAKAE DISTRICT, NAKHON PHANOM PROVINCE (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
45
นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อประเพณีไหลเรือไฟ (Community Participation on Nakhon Phanom’s Illuminated Boat Procession 2015) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
46
นายกำพร ประชุมวรรณ
เครื่องดนตรีโบราณเมืองมรุกขนคร ตำบลท่าค้อ จังหวัดนครพนม : ศึกษาเครื่องดนตรี (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
47
นายกำพร ประชุมวรรณ
แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดง ตำบลกุดฉิม จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
48
นางสาววัชรี แซงบุญเรือง
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
49
ผศ.นาวี อุดร
การปรับปรุงวงจรแบ่งกำลังงานด้วยสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโคร สตริปสำหรับกดความถี่ปลอมเทียม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
50
นายตรี วาทกิจ
การพัฒนาชุดตู้อบแห้งพลังงงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เนตแห่งสรรพสิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์กล้วยตาก (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
51
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
คุณลักษณะครูสังคมศึกษาที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
52
นายศุภวุฒิ คำหาญ
การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ปี 1 สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยธาตุพนม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ สเต็มศึกษา Study of Solving Scientific Project and Educational Achievement of 1st Year of Energy Engineering’s Undergraduate Students at That Phanom College through STEM Learning Management (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
53
นายศุภวุฒิ คำหาญ
การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ปี 1 สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยธาตุพนม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ สเต็มศึกษา Study of Solving Scientific Project and Educational Achievement of 1st Year of Energy Engineering’s Undergraduate Students at That Phanom College through STEM Learning Management (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
54
นางณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค
โปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีภาวะเมตาโบลิกซินโดรม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
55
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
56
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง่นคำชิปปิ้ง (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
57
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นโดยวิธีปรับอัตราการไหลของน้ำเย็นให้เหมาะสม The Study of Optimization Chiller by Adjust The Flow rate of Chill Water. (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
58
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาสมรรถนะการทำงานและแนวทางการประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น (กรณีศึกษาอาคารประเภทโรงแรม) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
59
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
60
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
61
นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน
ความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำบัญชีโครงการภาษี 300% สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
62
นายอธิราชย์ นันขันตี
มิติทางวัฒนธรรมจากคัมภีร์ใบลาน : กรณีศึกษาวัดศรีชมชื่น ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
63
นายอธิราชย์ นันขันตี
แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
64
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
การออกแบบและพัฒนาของเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สอะซิโตนจากลมหายใจสำหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน Design and development of breath acetone gas sensor for diabetes diagnosis (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
65
นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
การย่อยสลายสีย้อมครามด้วยกระบวนการออกซิเดชันแบบเปียกบนตัวเร่งปฏิกิริยา Fe2O3/SBA-15 จากเถ้าข้าวโพด (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
66
นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
การโหลดโลหะร่วม Cu-Ni บนตัวรองรับ SBA-15 เพื่อนำไปใช้ในการผลิตไดเมทิลคาร์บอเนตจากเมทานอลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: ความเป็นกรดและเบสของ SBA-15 จากการเตรียมด้วยวิธีต่างกัน (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
67
นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์บนตัวรองรับ SBA-๑๕ จากเถ้าข้าวโพด เพื่อใช้ในปฏิกิริยาการรีดิวซ์ก๊าซไนตริกออกไซด์ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
68
นายวุฒิชัย กันนุฬา
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูทรัพยากรในป่าชุมชนด้วยการปลูกต้นกล้าเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซา ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
69
นายวุฒิชัย กันนุฬา
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
70
นางสาวนันทวรรณ คณะวาปี
การตอบสนองเดี่ยวและการตอบสนองร่วมกันของข้าวต่อความเครียดเค็ม เครียดแล้งและเครียดผสม: กลไกทางสรีรวิทยาและชีวโมเลกุล (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
71
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
การตรวจสอบการเกิดโรคไหม้ของข้าวในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บจากจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
72
นางสาวกรรณิการ์ สุกะดีทัด
การพัฒนาครีมต้นแบบจากสารสกัดใบว่านมหากาฬเพื่อผู้ป่ายโรคผิวหนังอักเสบ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
73
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
โครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทย และฝรั่งเศส ปี 2560-2561 หัวข้อ Development of a Liquid cell for Photoemission Experiment at High Kinetic Energy (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
74
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
Development of a Liquid cell for Photoemission Experiment at High Kinetic Energy (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
75
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
76
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาหาวิธีการประเมินผลการประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น เพื่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น กรณี อาคารประเภท โรงแรม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
77
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาหาวิธีการประเมินผลการประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น เพื่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น กรณี อาคารประเภท โรงแรม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
78
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
79
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
80
นายหฤษฎ์ คล่องดี
โครงการ “การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
81
นายหฤษฎ์ คล่องดี
โครงการ “การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
82
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
83
นางยอดรัก สายสิญจน์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการคำนวณเลขฐานในคอมพิวเตอร์ (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
84
นายปิยะพงษ์ นาไชย
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว วัดพระธาตุเรณู GUIDELINE FOR COMMUNITY PARTICIPATION IN TOURISM MANAGEMENT OF WATPHATHATRENU (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
85
นายปิยะพงษ์ นาไชย
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเทศกาลประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี พ.ศ. 2558 Tourist Satisfaction with the Festival of The Illuminated Boat Procession 2015 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
86
นายปิยะพงษ์ นาไชย
แนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทยในอำเภอเมืองนครพนม เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC DEVELOPMENT APPROACH FOR THAI RESTAURANT BUSSINESS IN NAKHON PHANOM DISTRICT TOWARDS PRERARING FOR AEC (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
87
นางนันตพร ศรีวิไล
พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
88
นางสาวกรรณิการ์ สุกะดีทัด
ความคงตัว ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของครีมสารสกัดใบว่านมหากาฬ (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
89
นางสาวกรรณิการ์ สุกะดีทัด
A survey of the plants uses in traditional herbal medicines from palm-leaf manuscripts found in north east region of Thailand (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
90
นางนันตพร ศรีวิไล
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทำกระติบข้าว กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านดงป่ายูง (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
91
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
92
นายรชต มณีโชติ
รถสามล้อไฟฟ้าตัดหญ้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
93
นายปรมะ แขวงเมือง
การพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ ๒๑ ในเขตพื้นที่การศึกษาแถบลุ่มแม่น้ำโขง (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
94
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
95
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
96
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
97
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
ญ้อสองฝั่งโขง : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังการปักปันเขตแดนลาวและสยาม พ.ศ. 2436 Nyo on two sides of the Mekong :Social and cultural changes after the border demarcation with Laos and Siam(2436) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
98
นายอธิราชย์ นันขันตี
พลวัตรการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธ์ลาวบ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
99
นายอธิราชย์ นันขันตี
การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
100
นายอธิราชย์ นันขันตี
ญ้อสองฝั่งโขง : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังการปักปันเขตแดนลาวและสยาม พ.ศ. 2436 Nyo on two sides of the Mekong :Social and cultural changes after the border demarcation with Laos and Siam(2436) (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
101
นายอธิราชย์ นันขันตี
การจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชา ปรัชญากับความจริงของชีวิต สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Using Mind Mapping to Teach Thai Philosophy in Philosophy and Meaning of Life for Students in the Faculty of Management Science and Information Technology (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
102
นายอธิราชย์ นันขันตี
จารึกวัดพระธาตุพนม : สารัตถะและความสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านช้าง Inscription Wat Phra That Phanom : Essence and Importance in Lan-Xang History (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
103
นายอธิราชย์ นันขันตี
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูพิธีถวายข้าวพีชภาคและบุญเสียค่าหัว :กรณีศึกษาชุมชนข้าโอกาสบ้านหลักศิลา ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
104
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นเลขหางหมากับแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประเทศเวียดนาม (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
105
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) กิจกรรมฟื้นรอยประวัติศาสตร์เมืองนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
106
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
แนวคิดเชิงปรัชญาในวรรณกรรมอีสาน เรื่อง กาฬะเกษ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
107
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
108
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
109
นายปรมะ แขวงเมือง
การประเมินหลักสูตรศรุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
110
นายปรมะ แขวงเมือง
การศึกษาสภาพบริบทของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
111
นายปรมะ แขวงเมือง
การศึกษากระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมทางปัญญาที่บูรณาการระหว่าง Pedagogy กับ Neuroscience : การนำไปใช้ประโยชน์ (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
112
นางสาววัชรี แซงบุญเรือง
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
113
นายสมชาติ โสนะแสง
การปรับปรุงวงจรแบ่งกำลังงานด้วยสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโคร สตริปสำหรับกดความถี่ปลอมเทียม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
114
ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
115
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
คุณภาพน้ำ การแยกเชื้อและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแอโรโมแนสไฮโดรฟิล่าที่แยกได้จากปลาโมงปกติที่เลี้ยงในกระชังริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
116
นายวัฒนา ศรีวรมย์
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
117
นายวัฒนา ศรีวรมย์
การศึกษาความพึงพอใจการรับฟังสื่อวิทยุ มหาวิทยาลัยนครพนม ของประชาชนลาว แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
118
ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์
สมรรถนะสากลของวิชาชีพพยาบาล:สาระที่จำเป็น (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
119
ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์
สมรรถนะสากลของวิชาชีพพยาบาล:สาระที่จำเป็น (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
120
นายศักดา ตั้งตระกูล
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
121
ผศ.วิทยา บุญสุข
การออกแบบการยืนยันตัวตนด้วยภาพโดยการเข้ารหัสภาพ A Design of Image Password Authentication by Image Encode (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
122
ผศ.วิทยา บุญสุข
การออกแบบการอำพรางข้อมูลภาพโดยการเข้ารหัสภาพ A Design of Image Steganography by Image Encode (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
123
ผศ.วิทยา บุญสุข
การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ Applying for Classifying System of Rubber Quality Using Technique of Color Average (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
124
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ณ. ศูนย์ซ่อมวิทยาลัยธาตุพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
125
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ณ. ศูนย์ซ่อมวิทยาลัยธาตุพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
126
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักชีฝรั่ง : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรของบ้านพระกลางทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
127
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักชีฝรั่ง : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรของบ้านพระกลางทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
128
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสวมใส่หมวกนิรภัยของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
129
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสวมใส่หมวกนิรภัยของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
130
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักชีฝรั่ง : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรของบ้านพระกลางทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
131
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักชีฝรั่ง : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรของบ้านพระกลางทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
132
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การจัดการการผลิตและต้นทุนการปลูกมันแกว: กรณีศึกษาบ้านน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
133
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การจัดการการผลิตและต้นทุนการปลูกมันแกว: กรณีศึกษาบ้านน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
134
นางสาววราพร บัวพรม
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
135
นางสาววราพร บัวพรม
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
136
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
137
นายบัวกัน สำราญ
การสังเคราะห์และตรวจสอบลักษณะของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่ถูกเติมด้วยอลูมิเนียมสำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง (ปี 2562)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
138
นายกฤชณัท รวมบุญ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับวางแผนการเพาะปลูกพืชผักเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด กรณีศึกษา ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
139
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
อนุกรมวิธานและการแพร่กระจายของไซโคลพอดย์โคพีพอด สกุล Bryocyclops Kiefer, 1927 ที่อาศัยอยู่ในถ้ำของประเทศไทย (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
140
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Are you sure this generation are digital natives? Case study: Thailand and Australia (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
141
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Owning ICT: Student Use and Ownership of Technology (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
142
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
การศึกษากระบวนการคัดแยกแตงโมโดยการจำแนกความถี่ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
143
นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
การศึกษาวิธีการลดค่าสีของน้ำเชื่อมอ้อยด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
144
นายคมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดน้ำมันปาล์มดิบของเครื่องหีบน้ำมันปาล์มแบบหีบแห้ง 2 ชั้น (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
145
นายคมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกโลหะแผ่น (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
146
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำในภาคตะวันออกของประเทศไทย (ปี 2561)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
147
นางสาวดุษฎี ช่วยสุข
อุตสาหกรรมไมซ์กับการรับรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
148
นางสาวดุษฎี ช่วยสุข
อุตสาหกรรมไมซ์กับการรับรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
149
นางสาวดุษฎี ช่วยสุข
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานสถานที่จัดงานไมซ์ประเภทห้องประชุมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
150
นางสาวดุษฎี ช่วยสุข
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานสถานที่จัดงานไมซ์ประเภทห้องประชุมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
151
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาด ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานกก: กรณีศึกษา บ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
152
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาด ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานกก: กรณีศึกษา บ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
153
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ : กรณีศึกษาบ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
154
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ : กรณีศึกษาบ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
155
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่อง จักสานกก: กรณีศึกษาบ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม. (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
156
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่อง จักสานกก: กรณีศึกษาบ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม. (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
157
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางการบัญชี เพื่อรองรับการ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาสถานประกอบการ จังหวัดนครพนม. (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
158
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางการบัญชี เพื่อรองรับการ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาสถานประกอบการ จังหวัดนครพนม. (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
159
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัย ธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม. (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
160
นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัย ธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม. (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
161
ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
ระบบควบคุมการเปิดประตูด้วยอาร์เอฟไอดี พลังงานแสงอาทิตย์.2017 (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
162
ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองเทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์.2016 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
163
ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
Wireless Heart Rate Monitoring System using MQTT.2016 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
164
ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
ุการพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาการใช้เทคโนดลยีสารสนเทศ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
165
นายสุคนธ์ เมืองโคตร
การสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กจากถังแก๊ส (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
166
นายศุภวุฒิ คำหาญ
การศึกษาการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ปีที่ 1 พลังงาน วิทยาลัยธาตุพนม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
167
นายศุภวุฒิ คำหาญ
การศึกษาการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ปีที่ 1 พลังงาน วิทยาลัยธาตุพนม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
168
นางนันตพร ศรีวิไล
บทเรียนออนไลน์วิชาเอกสารธุรกิจ เรื่อง เอกสารทางการเงิน (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
169
นายประชาชาติ อ่อนคำ
การสร้างแบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางด้านปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รักษาประตูฟุตซอล โดยใช้เครื่องมือ (PFTSR) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
170
นายประชาชาติ อ่อนคำ
การสร้างแบบฝึกการพัฒนาสมรรถภาพทางด้านปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รักษาประตูฟุตซอล โดยใช้เครื่องมือ (PFTSR) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
171
นายประชาชาติ อ่อนคำ
การพัฒนาสื่อการสอน e-Leaning เรื่องกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
172
นายประชาชาติ อ่อนคำ
การพัฒนาสื่อการสอน e-Leaning เรื่องกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
173
นางสาวอาทิตยาพร ประสานพานิช
การสำรวจข้อมูลที่พักเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้พิการ ตามเส้นทางหมายเลข 12 นครพนม - คำม่วน (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
174
นางสาวอาทิตยาพร ประสานพานิช
แนวทางการพัฒนาตลาดออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
175
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
176
นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
177
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์บนหลังคา ขนาด 25kW กรณีศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
178
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์บนหลังคา ขนาด 25kW กรณีศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
179
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ ในวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
180
นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ ในวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
181
นายหฤษฎ์ คล่องดี
โครงการศึกษาสำรวจ วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานในกลุ่มประเทศ CLMV (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
182
นายหฤษฎ์ คล่องดี
โครงการศึกษาสำรวจ วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานในกลุ่มประเทศ CLMV (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
183
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
184
นายหฤษฎ์ คล่องดี
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
185
นายยศพนธ์ เดโชพล
เครื่องย่อยขวดพลาสติกขนาดเล็กเพื่อชุมชน Plastic bottle chipping machine for community (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
186
นางสาวอาทิตยาพร ประสานพานิช
การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
187
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ ซ้อนท่อร่วมกับน้ำมันพืชเหลือทิ้งจากการทอด (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
188
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ ซ้อนท่อร่วมกับน้ำมันพืชเหลือทิ้งจากการทอด (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
189
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ ซ้อนท่อร่วมกับน้ำมันพืชเหลือทิ้งจากการทอด (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
190
นายธนเทพ ปะตังถาเน
Giant Dielectric Zn doped SrFe0.5Nb0.5O3 Ceramics for Capacitor Applications. (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
191
นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
ความรู้และเจตคติในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
192
นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
ปัจจัยที่ทีผลต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
193
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้ระบบควบคุม air washer แบบอัตโนมัติ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
194
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
โครงการศึกษาสำรวจ วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานในกลุ่มประเทศ CLMV (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
195
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
196
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้าโขง : กรณีศึกษาบริเวณชายฝั่งแม่น้าโขง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
197
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาสมรรถนะการผลิตพลังงานของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 25.2 kWp กรณีศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
198
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ(แบบไม่ต้องลงทุน) กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน สปป.ลาว (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
199
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในวัดพระธาตุพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
200
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาศักยภาพการระบบผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ขนาด 3.5 kW กรณีศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
201
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
202
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนปรับปรุง ในมาตรการเปลี่ยน เครื่องทำน้ำเย็น (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
203
นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
204
นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เห็ดบ้านดงคราม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
205
นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ
การศึกษาและพัฒนาการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลนาราชควาย จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
206
นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ
ลดการใช้พลังงานจากกระบวนการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยกิจกรรม ธนาคารขยะในชุมชนนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
207
นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ
สำรวจ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาพริกเน่าเสีย ที่เหมาะสมกับบริบทบ้านค่ายเสรี (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
208
ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
Who will be in my team (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
209
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
โฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีศึกษาโครงสร้างของน้ำย้อมคราม เมื่อใช้โลหะ แทนนิน และโปรตีนจากธรรมชาติเป็นสารช่วยติดสี (Photoelectron spectroscopy studies of indigo dye structure, added by natural metal, tannin and protein as mordant agents) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
210
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
การกำจัดโลหะไอออนโดยใช้แทนนินและโปรตีนจากพืชเป็นสารสร้างตะกอน ศึกษาโดยโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Removal of metal ions by using Tannin and protein from plants as coagulant agents, study by photoelectron spectroscopy) (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
211
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
การกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำด้วยเมล็ดมะรุม ศึกษาโดยโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Removal of heavy metal from contaminated water by using Moringa oleifera seeds, studied by photoelectron spectroscopy) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
212
นางสาวนันทวรรณ คณะวาปี
อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้จากภายนอกต่อการชักนำให้ต้นกล้าข้าวต้านทานต่อสภาวะเครียดเกลือ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
213
นางสาวนันทวรรณ คณะวาปี
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีความทนเค็มและทนแล้งระดับต่างๆ โดยเครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดีและไอเอสเอสอาร์ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
214
นางสาวชนาพร รัตนมาลี
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเห็ดบด (Lentinus polychrous. Lev.) เป็นอาชีพของจังหวัดนครพนม Potential Development Production of Lentinus polychrous. Lev. in Cultivated Occupation of Local Villagers in Nakhon Phanom Province (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
215
นางสาวชนาพร รัตนมาลี
ความหลากหลายชนิดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการชุกชุมในรอบปีของปลาในแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอำนาจเจริญ (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
216
นางสาวชนาพร รัตนมาลี
ความหลากหลายชนิดของปลา คุณภาพน้ำ และแนวโน้มความชุกชุมของปลาที่จับได้ด้วยวิธีประมงพื้นบ้าน ในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
217
นางสาวชนาพร รัตนมาลี
เรื่องการเพิ่มสมรรถนะการผลิตเห็ดกระด้าง (Lentinus polychrous. Lev.) เป็นอาชีพในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
218
นางสาวชนาพร รัตนมาลี
ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงความชุกชุมในรอบปีของปลาที่จับได้จากการทำประมงพื้นบ้านในแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
219
นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
การคัดเลือกข้าวพันธุ์พื้นเมืองทนแล้งที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
220
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
คุณภาพน้ำ การเลี้ยงและภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila ของปลาที่เลี้ยงในกระชังบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
221
นายเพ็ชร คชรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริการภาคพื้นของพนักงานจ้างประจำและพนักงานจัดจ้างภายนอกใน 3 ท่าอากาศยานกลุ่มลุ่มน้ำโขง (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
222
ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซิปปาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม Development of the Learning Result of Innovation, Technology and Information in Education using CIPPA, for the 3rd year Students of the Bachelor of Education Program, Nakhon Phanom University (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
223
ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ภาษาอังกฤษ) Ideal Thai Graduates Characteristics according to Thailand Qualification Framework for Higher Education (Tqf : Hed) of Graduate Students, Liberal art and science NaKhon Phanom University (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
224
ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้จริง ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
225
นางสาววิชุดา ตามัย
การศึกษาการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
226
นางสาววิชุดา ตามัย
การศึกษาการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
227
นางสาววิชุดา ตามัย
การออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคั่วใบชา (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
228
นางสาววิชุดา ตามัย
การออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคั่วใบชา (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
229
ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
การศึกษาสมาร์ทฟาร์มมิ่งสำหรับการปลูกแบบระบบไฮโดรโปนิกส์ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
230
นายบัวกัน สำราญ
การสังเคราะห์และตรวจสอบลักษณะของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
231
นายเกรียงไกร ผาสุตะ
การศึกษากระบวนการนำอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสู่การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามบ้านโนนสะอาด ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
232
นางสาวเนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
การรับรู้ของช่างต่องานซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน EASA PART 145 PERCEPTION OF MECHANIC OFFICERS TOWARD AIRCRAFT MAINTENANCE, BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO., LTD. TO RAISE THE STANDARD TO EASA PART 145 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
233
นางสาวเนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
สมรรถนะด้านการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม Competency on Independent Study of Master of Business Administration Students in Aviation Management Program of Nakhon Phanom University (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
234
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
การพัฒนากระบวนการชุบแข็งมีดพร้าโดยใช้วิธีการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ กรณีศึกษา: กลุ่มผลิตภัณฑ์มีดพร้านาถ่อน จังหวัดนครพนม (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
235
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนคพนม ในสถานประกอบการ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
236
นางพัชนี จันทร์น้อย
ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนคพนม ในสถานประกอบการ (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
237
นางพัชนี จันทร์น้อย
Brand Loyalty in low-cost Airline of Thailand (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
238
นางพัชนี จันทร์น้อย
Brand Loyalty in low-cost Airline of Thailand (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
239
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำของแนวเทือกเขาตะนาวศรี (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
240
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เหมาะสม กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผลิตมีดพร้า ชุมชนนาถ่อน จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
241
ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
242
นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.นครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
243
นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อกลุ่มอาการภายหลังสมอง ได้รับการกระทบกระเทือนในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บระดับ ปานกลางและเล็กน้อย ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในภาคะวันออกเฉียงเหนือ (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
244
นางสาวทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ
ปัจจัยทำนายน้ำหนักคงค้างในสตรีหลังคลอด (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
245
นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว
ผลของเสียงดนตรีบรรเลงต่อกลุ่มอาการและการปฏิบัติหน้าที่หลังผ่าตัดของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
246
ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกร: กรณีศึกษา กลุ่มผู้ปลูกยาสูบ บ้านนายอ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
247
นายบุญรอด ดอนประเพ็ง
สูบบุหรี่ในวัยรุ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
248
นางสาวยุพเรศ โจมแพง
การดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยระยะวิกฤตตามการรับรู้นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
249
นายสมเกียรติ สุทธรัตน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแสวงหาการเยียวยารักษาแบบพื้นบ้านอีสานของญาติผู้ป่วยจิตเวชก่อนพาผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
250
นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี
ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
251
นางสาวตรีนุช คำทะเนตร
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการมาฝากครรภ์ครั้งแรกของสตรีตั้งครรภ์อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ในเขต จ.นครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
252
ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม
การพัฒนารูปแบบการดูแลบิดามารดาที่มีภาวะเศร้าโศก จากการสูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วย (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
253
ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ
ตัวตนและการคงอยู่ของหมอพื้นบ้านชนเผ่ากะเลิง ในจังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
254
นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม
การเดินทางออกจากภาวะซึมเศร้า: ประสบการณ์ฟื้นหาย จากภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยผู้สูงอายุ (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
255
ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์
ภาวะสุขภาพของเด็กทารกแรกเกิดถึง 5 ปี ในจังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
256
นางสาวสาวิตรี เถาว์โท
The Development of School Based Curriculum on Salted Egg Herbs Sri Khottabun Secondary School under the Office of Nakhon Phanom Secondary Educational Service Area 22 (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
257
ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงและมีภาวะซึมเศร้าในชุมชน (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
258
นายบัณฑิต บุญขาว
ระบบของไหลจุลภาคอย่างง่ายจากหลอดรูเล็ก (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
259
นายบัณฑิต บุญขาว
การสกัดโพลีเบต้าไฮดรอกซีบิวทีเรทจากรากต้นข้าวเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
260
นายบัณฑิต บุญขาว
กระดาษไม่เปียกน้ำสำหรับบรรจุภัณฑ์ (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
261
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
คุณภาพน้ำ เครื่องมือการทำประมงพื้นบ้านและรูปแบบโปรตีนในซีรัมปลาที่จับได้ (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
262
ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ติดเกม จังหวัดนครพนม (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
263
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
การกำจัดโลหะไอออนโดยใช้แทนนินและโปรตีนจากพืชเป็นสารสร้างตะกอน ศึกษาโดยโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
264
นายบัวกัน สำราญ
การประดิษฐ์และตรวจสอบลักษณะของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
265
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
Photoelectron spectroscopy studies of liquids (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
266
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
การพัฒนากระบวนการย้อมครามธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนสะอาด ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
267
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
โฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีศึกษาโครงสร้างของน้ำย้อมครามเมื่อใช้โลหะ แทนนิน และโปรตีนจากธรรมชาติเป็นสารช่วยติดสี (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
268
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
การแพร่กระจาย และระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Microphaloides spp. ในปูนา (Somanniathelpusa spp.) จากจังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
269
ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
สถานการณ์ทางการประมง ความหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดของหนอนพยาธิในปลาตามลำน้ำโขงในเขตจังหวัดนครพนม (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
270
นายอธิราชย์ นันขันตี
ผลการจัดกิจกรรมลดเวลารู้เพิ่มเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนคพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
271
นายอธิราชย์ นันขันตี
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาบ้านนาจอกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
272
นายอธิราชย์ นันขันตี
การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นเลขหางหมากับแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประเทศเวียดนาม (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
273
นางภัทราวดี วงษ์วาศ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มปลาชะโดบรรจุถุงสุญญากาศ (ปี 2553)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
274
นายโกมล บุญแก้ว
ความพึงพอใจต่อการสอนสุขศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครพนม Satisfaction on health education teaching pattern among secondary school students in Nakhon Phanom (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
275
นายพูลทวี ศรพรหม
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
276
นายพูลทวี ศรพรหม
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาชุมชนบ้านท่าค้อใต้ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
277
นายพูลทวี ศรพรหม
การศึกษาพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่การใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในจังหวัดนครพนม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
278
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ศึกษาการใช้ถ่านต่อปริมาณธาตุอาหาร การเจริญเติบโต และระบบรากของยางพาราใหม่ (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
279
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ศึกษาพฤติกรรมและคุณค่าทางโภชนะของการใช้เศษซากพืชที่เหลือจากการเกษตรเลี้ยงโคพื้นเมืองที่เลี้ยงตามแนวลำน้ำโขง จังหวัดนครพนม (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
280
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
การศึกษาผลของถ่านต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดหวาน (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
281
ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ติดเกมในจังหวัดนครพนม (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
282
ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพเด็กเล็กของชนเผ่าผู้ไทย อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี 2551)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
283
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะเครื่องเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
284
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะเครื่องเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
285
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะเครื่องเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
286
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
Cave-dwelling copepods richness and geographical distribution in the upper northeastern part of Thailand (ปี 2560)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
287
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่บริการสำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดหนองบัวลำภู (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
288
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
การจัดทำบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่เปิดบริการสำหรับการท่องเที่ยวของแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
289
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
การจัดทำบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่บริการสำหรับการท่องเที่ยวของแนวเทือกเขาภูเก็ต (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
290
ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
การจัดทำบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำของจังหวัดเลยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
291
นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ
โครงการวิจัย “การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่ “เมืองโบราณเวียงคุก”อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
292
นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ
โครงการวิจัย “การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในแอ่งสกลนคร ผ่านตำนานพระธาตุพนม” (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
293
นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร
การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558 (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
294
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะจักรยานสูบน้ำเพื่อเกษตรกรชุมชนพอเพียง (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
295
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะจักรยานสูบน้ำเพื่อเกษตรกรชุมชนพอเพียง (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
296
นายศราวุธ จันไตรรัตน์
การศึกษาสมรรถนะจักรยานสูบน้ำเพื่อเกษตรกรชุมชนพอเพียง (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
297
นายชาญวิช สุวรรณพงศ์
การศึกษาระบบการจัดการน้ำของชุมชนในลุ่มน้ำสาขาของลำน้ำโขงโดยใช้ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก (กรณีศึกษา: พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
298
นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
โครงการวิจัยการศึกษาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัว กรณีศึกษา : แหนมเนื้อ(ส้มวัว) จังหวัดนครพนม (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
299
นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ กรณีศึกษา : ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
300
นายสำราญ วิเศษ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชาวไทยแสด จังหวัดนคพนม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
301
นายสำราญ วิเศษ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชาวไทยแสด จังหวัดนคพนม (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
302
นายสำราญ วิเศษ
รูปแบบการใช้บริการที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคขนส่งโดยรถบรรทุก (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
303
นายสำราญ วิเศษ
รูปแบบการใช้บริการที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคขนส่งโดยรถบรรทุก (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
304
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
การพัฒนาพลังจูงใจเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
305
นายสำราญ วิเศษ
การสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมบุคลากรด้านโลจิสติกส์ภาคการขนส่งโดยรถบรรทุก (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
306
นายสำราญ วิเศษ
การสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมบุคลากรด้านโลจิสติกส์ภาคการขนส่งโดยรถบรรทุก (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
307
นายศุภกร ศรเพชร
การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ : กรณีกลุ่มเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง DEVELOPING INSTRUCTIONAL LEADERSHIP : NATHON POONPANG NETWORK (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
308
นายศุภกร ศรเพชร
การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ : กรณีกลุ่มเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง DEVELOPING INSTRUCTIONAL LEADERSHIP : NATHON POONPANG NETWORK (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
309
นายมาโนช สุวรรณสาร
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
310
นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลีกสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
311
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซาและการระบุชนิดโดยการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดดิ้ง (ภาษาอังกฤษ) Antioxidant properties of edible ectomycorrhizal mushrooms and species identification using DNA barcoding (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
312
ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุชนิดเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซา (ภาษาอังกฤษ) DNA barcoding for species identification of ectomycorrhizal fungi (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
313
ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน(Project Based Learning : PBL) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
314
นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
Development of Concrete Poetry by English Major Students, Through Listening of Songs (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
315
นางสาวชนาพร รัตนมาลี
ความหลากหลายและความชุกชุมของปลาและแนวทางการกำหนดเขตสงวนเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ชุ่มโลกกุดทิง จ.บีงกาฬ (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
316
นางสาวชนาพร รัตนมาลี
การเก็บรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมืองและศึกษาความสามารถในการทนเค็มและทนน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร (ปี 2559)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
317
นางสาวชนาพร รัตนมาลี
ความหลากลายชนิดความชุกชุมของปลาจากการทำประมงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ปลาในน้ำโขง จังหวัดเลยและหนองคาย (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
318
ผศ.ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
Strong convergence theorem with new mapping for nonexpansive nonself-mappings in strictly convex and reflexive Banach spaces (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
319
ผศ.ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
การศึกษาข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องลิมิตของฟังก์ชัน (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
320
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านต่อโรคจุดขาวของปลาโมง (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
321
นางสาวนันทวัน เอื้อวงศ์กูล
การใช้โปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อแอโรโมแนส ในการเลี้ยงปลาโมง (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
322
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
โครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทย และฝรั่งเศส ปี 2557-2558 หัวข้อ Photoelectron spectroscopy studies of liquids (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
323
ผศ.ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
การศึกษาอิทธิพลของรังสีเอ็กซ์ต่ออิเล็กโทรไลต์ไอออนในขบวนการรังสีบําบัด โดยเทคนิคโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Influence of X-ray Treatment on Electrolyte Ions Probed by Photoelectron Spectroscopy) (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
324
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
ศึกษาการกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำด้วยเมล็ดมะรุมโดยเทคนิคโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Removal of heavy metal from contaminated water by using Moringa oleifera seeds, studied by photoelectron spectroscopy) (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
325
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
ระบบของไหลจุลภาคอย่างง่ายจากหลอดรูเล็ก (Simple microfluidic systems from capillary tube) (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
326
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากอ้อยเลาโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด (Study on Optimal Condition of Reducing Sugar Production from Saccharum spontaneum Linn. by Acid Hydrolysis) (ปี 2557)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
327
นางสาวเสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดมะฮอกกานีใบใหญ่ (Free Radical Scavenging Assay from Seed of Swietenia Macrophylla King Extracts) (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
328
ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
การสร้างชุดส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสื่อสารเตือนภัย (ปี 2554)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
329
ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
การประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดนครพนม (ปี 2551)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
330
ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
การออกแบบและพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าโดยใช้วิธีการควบคุมความเร็วสัญญาณพัลส์ (ปี 2555)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
331
ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
การประเมินผลการจัดงานวันสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันอเฉียงเหนือ ประจำปี 2551 จังหวัดนครพนม (ปี 2551)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
332
ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกปุ๋ย จากขยะที่ผ่านกระบวนการทางชีวภาพ (ปี 2552)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
333
ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
การประเมินผลการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนมประจำปี 2551 (ปี 2551)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
334
ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
ชุดทดลองระบบเริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จาก Smoke Detector (ปี 2556)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
335
ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยโครงการบริการวิชาการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด?านการซ?อมบํารุงระบบไฟฟ้า ของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ?ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2554 (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
336
ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยโครงการบริการวิชาการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2556 (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
337
ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
การวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน เพื่อมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสู่ชุมชน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
338
นายอภิวัติ แก้วส่อง
กระบวนการสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
339
นายอภิวัติ แก้วส่อง
การเลือกปรับตัวแปรกระบวนการเพื่อการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในกระบวนการผลิตด้วยวิธีควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบหลายตัวแปร (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
340
ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่กรณีศึกษา : ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
341
ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี
โครงการวิจัย การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (ปี - )
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
342
ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี
โครงการศึกษารูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอยต่อตะเข็บชายแดน: หาดแห่เกาะหนึ่งเดียวของไทยในแม่น้ำโขง (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
343
นายพงฬ์นธี มณีกุล
การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนหลังคาเหล็กที่มีน้ำหนักเบาโดยอัตโนมัติ (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
344
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
การศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานเตาอบขนมปัง (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
345
นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
การศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานเตาอบขนมปัง (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.
346
นางสาวประจิตรา สุทธิกุล
การสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติที่มีต่อสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ปี 2558)
วันที่สร้าง 543 เวลา น.